Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo theo học chế tín chỉ - Thuận lợi, khó khăn và giải pháp [ Xem tiếp ]

Tài liệu bao gồm Dự thảo về chương trình đào tạo tín chỉ, Hướng dẫn xây dựng đề cương và Mẫu đề cương môn học theo đào tạo tín chỉ. [ Xem tiếp ]

1/ File hướng dẫn: Huongdan 2/ Tài khoản, mật khẩu các chương trình: Taikhoan   3/ File tập tin mẫu (Quản lý sinh viên): Xem tiếp ]

- Phần 1: Tải- Phần 2: Tải- Phần 3: Tải  Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện [ Xem tiếp ]

Đây là danh sách các bài tham gia Hội thảo khoa học “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo” vào tháng 10/2011 - Phần 1 - Các chuyên đề về đổi mới nâng cao công tác quản lý đào tạo: Xem tiếp ]