Just another WordPress site

Báo chí viết về chúng tôi – Upes3

Báo chí viết về chúng tôi:

Wikipedia https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Phương_pháp_đào_tạo_theo_hệ_thống_tín_chỉ
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phương_pháp_đào_tạo_theo_hệ_thống_tín_chỉ
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trường_Đại_học_Thể_dục_Thể_thao_Đà_Nẵng
Zingnews https://zingnews.vn/gan-150-truong-cong-bo-diem-chuan-chinh-thuc-post343591.html
https://zingnews.vn/gan-145-truong-dai-hoc-cap-nhat-diem-thi-cua-thi-sinh-post568464.html
https://zingnews.vn/gan-140-truong-cong-bo-diem-chuan-chinh-thuc-post343489.html
Lao động https://laodong.vn/giao-duc/cap-nhat-diem-chuan-2018-cua-150-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-623113.ldo
Sở giáo dục Hà Nội http://sogd.hanoi.gov.vn/tuyen-sinh-dh-cd/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://sogd.hanoi.gov.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://sogd.hanoi.gov.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://sogd.hanoi.gov.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/theo-doi-truc-tiep-thong-tin-chi-tieu-dkxt-bo-sung-dot-1-cac-truong-dh-cd-nam-2-c533-4127.aspx
Tạp chí giáo dục Việt Nam https://m.giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/den-ngay-17-8-hon-140-truong-dai-hoc-cap-nhat-danh-sach-ho-so-xet-tuyen-post161020.gd
https://m.giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/danh-sach-ho-so-xet-tuyen-cua-cac-truong-den-ngay-15-8-post160988.gd
https://m.giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/danh-sach-cac-truong-cap-nhat-thi-sinh-trung-tuyen-tam-thoi-den-ngay-19-8-post161072.gd
https://m.giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/144-truong-co-diem-chuan-du-kien-va-cap-nhat-danh-sach-ho-so-den-ngay-18-8-post161053.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/den-ngay-17-8-hon-140-truong-dai-hoc-cap-nhat-danh-sach-ho-so-xet-tuyen-post161020.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/den-ngay-178-hon-140-truong-dai-hoc-cap-nhat-danh-sach-ho-so-xet-tuyen-post161020.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/danh-sach-ho-so-xet-tuyen-cua-cac-truong-den-ngay-15-8-post160988.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/danh-sach-ho-so-xet-tuyen-cua-cac-truong-den-ngay-158-post160988.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/danh-sach-cac-truong-cap-nhat-thi-sinh-trung-tuyen-tam-thoi-den-ngay-19-8-post161072.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/danh-sach-cac-truong-cap-nhat-thi-sinh-trung-tuyen-tam-thoi-den-ngay-198-post161072.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/144-truong-co-diem-chuan-du-kien-va-cap-nhat-danh-sach-ho-so-den-ngay-18-8-post161053.gd
Giáo dục thời đại https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/xem-diem-chuan-xet-tuyen-nguyen-vong-1-cua-tat-ca-cac-truong-dai-hoc–1130035.html
Đà nẵng https://diadiem.danang.gov.vn/TabId/62/d/Dũng Sĩ Thanh Khê/Cid/47/default.aspx
https://diadiem.danang.gov.vn/TabId/62/Cid/47/default.aspx
https://diadiem.danang.gov.vn/TabId/62/Cid/47/d/Dũng Sĩ Thanh Khê/default.aspx
https://diadiem.danang.gov.vn/TabId/62/Cid/4/p/Thanh Khê Tây/default.aspx
https://diadiem.danang.gov.vn/62-47/Truong-Dai-hoc.aspx
Việc Làm báo Lao Động http://vieclam.laodong.com.vn/giao-duc/cap-nhat-cong-bo-diem-chuan-chinh-thuc-cua-cac-truong-dh-cd-nam-2015-366917.bld
Tấm Lòng Vàng http://tamlongvang.laodong.com.vn/giao-duc/cap-nhat-cong-bo-diem-chuan-chinh-thuc-cua-cac-truong-dh-cd-nam-2015-366917.bld
Swu https://www.swu.ac.th/lao/content/inter_coop.asp
https://swu.ac.th/lao/content/inter_coop.asp
Violet https://www.thanhchuong.violet.vn/entry/gt-cac-web-co-tai-lieu-nv-doan-doi-hoilhtnvn-9077195.html
https://thpt-hoabinh-binhdinh.violet.vn/entry/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-tren-qoan-quoc-8020283.html
https://thanhchuong.violet.vn/entry/gt-cac-web-co-tai-lieu-nv-doan-doi-hoilhtnvn-9077195.html
https://quephong.violet.vn/entry/gt-cac-web-co-tai-lieu-nv-doan-doi-hoilhtnvn-9154745.html
https://ntuancbt.violet.vn/entry/website-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-1278672.html
https://huuchinh72.violet.vn/entry/show/cat_id/2261825/entry_id/2880497
https://anhngu.violet.vn/entry/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-tren-qoan-quoc-8020287.html
Pháp luật plus https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/cac-truong-khoi-the-duc-the-thao-cong-bo-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-d22810.html
Bộ văn hóa thể thao và du lịch https://bvhttdl.gov.vn/lien-ket-website/cac-don-vi-truc-thuoc-bo.htm
Sở giáo dục Hà Nội Edu http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/theo-doi-truc-tiep-thong-tin-chi-tieu-dkxt-bo-sung-dot-1-cac-truong-dh-cd-nam-2-c533-4127.aspx
http://thptvancoc.hanoi.edu.vn/tin-tuc-su-kien/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-c1207-8600.aspx
http://thptchucdong.hanoi.edu.vn/thi-tuyen-sinh/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-va-hoc-vien-c20412-8383.aspx
http://thptchucdong.hanoi.edu.vn/chuyen-muc/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-c20412-16153.aspx
http://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dh-cd/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/theo-doi-truc-tiep-thong-tin-chi-tieu-dkxt-bo-sung-dot-1-cac-truong-dh-cd-nam-2-c533-4127.aspx
Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/tkb-tuan-6-13510
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/tkb-tuan-39-14448
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/tkb-tuan-20-13727
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/tien-trinh-hoc-ky-phu-2021-cac-khoa-dai-hoc-cac-mon-ly-thuyet-va-thuc-hanh-14610
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-46-sua-lan-1
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-40-12508
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-32-14018
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-31-14017
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-30-cac-khoa-dai-hoc-14000
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-30-14016
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-17-sua-lan-1
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/thoi-khoa-bieu-tuan-13-13405
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/lich-cong-tac-tuan-34-14322
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/lich-cong-tac-tuan-22-13834
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/lich-cong-tac-khoa-quan-ly-tuan-33-14153
http://bacninh.bvhttdl.gov.vn/
Báo ngày nay https://ngaynay.vn/danh-sach-ho-so-xet-tuyen-cua-cac-truong-cap-nhat-den-het-ngay-15-8-post17559.html
Kênh tuyển sinh https://kenhtuyensinh.vn/dh-the-duc-the-thao-da-nang-cong-bo-danh-sach-trung-tuyen-nam-2018
https://kenhtuyensinh.vn/dai-hoc-the-ducthe-thao-da-nang-u-239/hoc-phi
https://kenhtuyensinh.vn/dai-hoc-the-ducthe-thao-da-nang-u-239/cac-nganh-dao-tao
https://kenhtuyensinh.vn/dai-hoc-the-ducthe-thao-da-nang-u-239
Tuyển sinh 247 https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang-tuyen-sinh-nam-2016-c24a26046.html
https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang-tuyen-sinh-nam-2016-c24a26046.html
Hcmus http://www.glib.hcmus.edu.vn/links_vi/DomesticUniversity.jsp
http://gralib.hcmus.edu.vn/links_vi/DomesticUniversity.jsp
University directory https://www.university-directory.eu/Vietnam/Danang-University-of-Physical-Education-and-Sports-DUPES.html
Học mãi https://blog.hocmai.vn/95-truong-dh-dung-hoc-ba-xet-tuyen-thpt-quoc-gia-2016/
Thông tin tuyển sinh https://www.thongtintuyensinh.vn/Cac-truong-khoi-The-duc-The-thao-cong-bo-xet-tuyen-NV-bo-sung_C212_D14041.htm
https://thongtintuyensinh.vn/WEBSITES-CAC-TRUONG-DAI-HOC-KHU-VUC-PHIA-BAC_C236_D6260.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien_C236_D6260.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Cac-truong-khoi-The-duc-The-thao-cong-bo-xet-tuyen-NV-bo-sung_C212_D14041.htm
Tổng cục du lịch https://www.dulichvn.org.vn/index.php/item/23791
https://dulichvn.org.vn/index.php/item/23791
Trường đại học An Giang https://pe.agu.edu.vn/
http://lib.agu.edu.vn/thong-tin-chuyen-de/4646-chuyên-đề-“bồi-dưỡng-và-phát-triển-năng-lực-cán-bộ-quản-lý-giáo-dục”
Sở giáo dục khánh hòa http://tcvan.khanhhoa.edu.vn/tai-nguyen/thi-va-tuyen-sinh/danh-ba-cac-truong-dh-cd-va-hoc-vien-tren-toan-quoc.html
Tin tức Việt Nam https://tintucvietnam.vn/website-dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang-so-do-va-cach-tim-thong-tin-moi-va-nhanh-nhat-d162098.html
Khoa học công nghệ http://khcn.cinet.vn/default.aspx
http://khcn.cinet.vn/
Cao đẳng y được Sài Gòn http://mail.caodangyduocsaigon.com/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://mail.caodangyduocsaigon.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://diemthi.caodangyduocsaigon.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Tuyển sinh số https://tuyensinhso.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Cùng học vui https://cunghocvui.com/tuyen-sinh/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang/tin-tuc-tuyen-sinh
https://cunghocvui.com/tuyen-sinh/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang/hinh-anh
https://cunghocvui.com/tuyen-sinh/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang/diem-chuan
Sở giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc http://vinhphuc.edu.vn/ban-nen-biet/xem-diem-chuan-xet-tuyen-nguyen-vong-1-cua-tat-ca-cac-truong-dai-hoc-c8761-1722.aspx
http://vinhphuc.edu.vn/ban-nen-biet/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dot-1-cua-165-truong-dai-hoc-c8761-1724.aspx
http://vinhphuc.edu.vn/ban-nen-biet/danh-sach-cac-truong-cap-nhat-thi-sinh-trung-tuyen-tam-thoi-den-ngay-198-c8761-1758.aspx
http://thpttranhungdao.vinhphuc.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/danh-sach-cac-truong-cap-nhat-thi-sinh-trung-tuyen-tam-thoi-den-ngay-198-c7162-12901.aspx
Sở giáo dục tỉnh Phú Thọ http://thptquelam.phutho.edu.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-sinh-dh-cd/test.html
Sở giáo dục tỉnh Quảng Trị http://thptchuyenlequydon.quangtri.edu.vn/tin-tuc-tong-hop/diem-chuan-xet-tuyen-nv1-cua-tat-ca-cac-truong-dai-hoc2.html
Mực tím http://teen360.muctim.com.vn/view/Diem_chuan_cac_truong_dai_hoc_phia_Nam_tu_Da_Nang_tro_vao-53677.html
Trường đại học kinh tế http://www.ueb.edu.vn/Sub/52/newscategory/704/dba_w.htm
http://www.ueb.edu.vn/Sub/52/categoryparent/704/dba_w.htm
http://www.ueb.edu.vn/print/7253/print.htm
http://ueb.edu.vn/Sub/52/newscategory/704/dba_w.htm
http://ueb.edu.vn/Sub/52/categoryparent/704/dba_w.htm
http://ueb.edu.vn/print/7253/print.htm
Sở giáo dục tỉnh Bắc Giang http://thptlanggiangso2.bacgiang.edu.vn/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/xem-diem-chuan-xet-tuyen-nguyen-vong-1-cua-tat-ca-cac-truong.html
Trường đại học khoa học xã hội và Nhân Văn https://tuyensinh.ussh.edu.vn/tong-hop-website-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-toan-quoc.html
http://ts.ussh.edu.vn/tong-hop-website-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-toan-quoc.html
Cao đẳng y dược Nha Trang http://mail.caodangyduocnhatrang.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Gamevn http://gamevn.com/members/oanh0505.1056932/
Cao đẳng y dược Tp HCM http://mail.caodangduoctphcm.org.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Ntus https://www.ntus.edu.tw/eng/index.php?code=list&ids=826
https://rd.ntus.edu.tw/index.php?code=list&ids=1105
https://eng.ntus.edu.tw/index.php?code=list&ids=826
Wiki edu https://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Phương_pháp_đào_tạo_theo_hệ_thống_tín_chỉ
Đại học thể dục thể thao Tp Bắc Ninh http://upes1.edu.vn/
Cao đẳng y khoa phạm ngọc thạch http://diemthi.caodangykhoaphamngocthach.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Maps 123 https://maps123.net/en/VN/dupes-p651332
Hiệp hội các trường Cao Đẳng, Đại Học Việt Nam http://avnuc.vn/search-hoi-vien-cac-truong/
http://avnuc.vn/danh-sach-hoi-vien/
Tôi dạy học https://toidayhoc.com/da-nang/danh-sach-100-truong-dai-hoc-cao-dang-trung-tam-nghe-chat-luong-tai-da-nang/
Trường đại học sư phạm thể dục thể thao http://upes.edu.vn/
Đại Cương security http://store.daicuongsecurity.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://sitemaps.daicuongsecurity.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://sitemap.daicuongsecurity.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://hostmaster.daicuongsecurity.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Trang tuyển sinh https://trangtuyensinh.com.vn/school/truong-dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Trường cao đẳng dược Sài Gòn http://mail.truongcaodangduocsaigon.org.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://mail.caodangduocsaigon.com/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
http://mail.caodangduocsaigon.org.vn/school/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang.html
Web Đà nẵng http://www.webdanang.com/tuyen-sinh/dai-hoc/da-nang-va-mien-trung/caodangtheducthethaodhanang
http://www.webdanang.com/tuyen-sinh/dai-hoc/da-nang-va-mien-trung
Ký túc xá Đà Nẵng http://ktxdn.vn/
Trang Edu https://trangedu.com/truong/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang/
Ma trận https://matran.edu.vn/dia-diem/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang-206.html

Chúng tôi có trên các mạng xã hội:

Maps https://www.google.com/maps?cid=12398746675342110142
Business site https://upes3-danang.business.site/
Google business https://business.google.com/website/upes3-danang/
Facebook https://www.facebook.com/Upes3-102478338812107
1 https://twitter.com/upes3edu
2 https://500px.com/p/upes3
3 https://www.pinterest.com/upes3/
4 https://www.youtube.com/channel/UC2zLIISk_6AEcF6IFv7x-ag/about
5 https://www.goodreads.com/upes3
6 https://angel.co/u/upes3
7 https://www.behance.net/upes3
8 https://dribbble.com/upes3/about
9 https://www.linkedin.com/in/upes3/
10 https://www.flickr.com/people/193695657@N02/
11 https://upes3.blogspot.com/
12 https://www.blogger.com/profile/07798570444044277108
13 https://upes3.tumblr.com/
14 https://www.kickstarter.com/profile/upes3/about
15 https://soundcloud.com/upes3
16 https://en.gravatar.com/upes3
17 https://upes3.wordpress.com/
18 https://about.me/upes3
19 https://www.instapaper.com/p/upes3
20 https://linktr.ee/upes3
21 https://www.diigo.com/user/upes3edu
22 https://gab.com/upes3
23 https://ok.ru/profile/580046156143/statuses
24 https://www.vietnamta.vn/upes3
25 https://www.liveinternet.ru/users/upes3/blog
26 https://player.me/upes3/about
27 https://ello.co/upes3
28 https://sites.google.com/view/upes3edu/
29 https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=W-BrvWkAAAAJ
30 https://www.twitch.tv/upes3/about
31 https://fr.quora.com/profile/Upes3
32 https://www.producthunt.com/@upes3
33 https://trello.com/upes3edu
34 https://www.intensedebate.com/people/upes3edu
35 https://thetravelbrief.com/tips/viet–nam-upes3
36 https://www.metal-archives.com/users/upes3
37 https://vimeo.com/upes3
38 https://flipboard.com/@upes3/upes3-k550nn38y
39 https://tldrlegal.com/users/upes3
40 http://hawkee.com/profile/794003/
41 https://www.facer.io/u/upes3
42 https://www.folkd.com/user/upes3edu
43 http://www.lawrence.com/users/upes3/
44 https://myspace.com/upes3
45 https://www.mapleprimes.com/users/upes3
46 https://pastebin.com/u/upes3
47 https://qiita.com/upes3
48 https://www.diggerslist.com/upes3/about
49 https://godotengine.org/qa/user/upes3
50 https://www.credly.com/users/upes3/badges
51 https://hub.docker.com/u/upes3
52 https://www.wishlistr.com/upes3
53 https://www.codechef.com/users/upes3
54 https://sketchfab.com/upes3
55 https://issuu.com/upes3
56 https://pubhtml5.com/homepage/jkrb
57 https://fliphtml5.com/homepage/afzpu
58 https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4516444
59 https://d.cosx.org/u/upes3
60 http://ttlink.com/upes3
61 https://www.magcloud.com/user/upes3
62 https://ko-fi.com/upes3
63 https://www.bakespace.com/members/profile/upes3/1296987/
64 https://cycling74.com/author/6119d0287175a8725bd17681
65 https://community.virginmedia.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/826395
66 https://mxsponsor.com/riders/upes3
67 https://www.catchafire.org/profiles/1714370/
68 https://www.spreaker.com/user/15053321
69 https://www.lifeofpix.com/photographers/upes3/
70 https://www.creativelive.com/student/upes3
71 https://www.babelcube.com/user/upe-s3
72 https://www.misterpoll.com/users/1589258
73 https://devpost.com/upes3edu
74 https://www.youmagine.com/upes3/designs
75 https://www.weddingbee.com/members/upes3/
76 https://www.sqlservercentral.com/forums/user/upes3
77 https://www.mixcloud.com/upes3/
78 https://comicvine.gamespot.com/profile/upes3/about-me/
79 https://telegra.ph/Upes3-08-16
80 https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/upes3edu
81 https://www.zotero.org/upes3/cv
82 https://artmight.com/user/profile/231945
83 http://www.heromachine.com/forums/users/upes3/
84 https://visual.ly/users/upes3edu/portfolio
85 https://www.noteflight.com/profile/2991997688878a508b38a307fa4ba6bb41da7235
86 https://www.helpforenglish.cz/profile/212196-upes3
87 https://timeswriter.com/members/upes3/profile/
88 https://piqs.de/user/upes3/
89 https://fr.eyeka.com/u/upes3edu
90 https://pbase.com/upes3/profile
91 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1490940.page
92 https://yemle.com/profile/upes3
93 https://coub.com/upes3edu
94 https://peatix.com/user/9440418/view
95 https://www.gta5-mods.com/users/upes3
96 https://www.designspiration.com/upes3edu/saves/
97 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/95381/upes3.html
98 https://wefunder.com/upes3
99 https://pantip.com/profile/6598641#topics
100 https://gfycat.com/@upes3edu
101 https://www.pearltrees.com/upes3
102 https://www.lonelyplanet.com/profile/upes3edu
103 https://anchor.fm/upes3
104 https://www.hebergementweb.org/members/upes3.169264/
105 https://www.provenexpert.com/upes3/
106 https://miarroba.com/upes3
107 https://www.forexfactory.com/upes3
108 https://my.archdaily.com/us/@upes3
109 http://www.good-tutorials.com/users/upes3
110 https://coolors.co/u/upes3
111 https://degreed.com/profile/upes3/collection
112 https://www.blurb.com/user/upes3
113 https://www.mobypicture.com/user/upes3
114 https://independent.academia.edu/upes3
115 https://findery.com/upes3
116 https://www.ranker.com/writer/upes3
117 https://dogforum.co.uk/members/upes3.105989/
118 https://www.cakeresume.com/s–FjrtNyRpYBN9IOQrTygj4w–/upes3
119 https://ignitiondeck.com/id/dashboard/?backer_profile=109878
120 http://foswiki.oris.mephi.ru/Main/UpeS3
121 https://www.beatstars.com/upes3/about
122 http://recipes.mentaframework.org/user/profile/148324.page
123 https://www.roleplaygateway.com/member/upes3/
124 https://www.podomatic.com/podcasts/upes3edu
125 https://starity.hu/profil/297430-upes3/
126 https://www.mojomarketplace.com/user/upes3-6cbeXzAXfc
127 https://communities.bentley.com/members/bb15a59f_2d00_69fe_2d00_4b68_2d00_ae85_2d00_c393bbda3115
128 https://forums.iis.net/members/upes3.aspx
129 https://www.crokes.com/upes3/profile/
130 http://upes3.bravesites.com/
131 https://www.ultimate-guitar.com/u/upes3
132 https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2372806
133 https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/upes3
134 https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/107306
135 https://upes3.webgarden.com/
136 https://upes3.hpage.com/
137 http://rosalind.info/users/upes3/
138 http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/120549.page
139 http://upes3.jigsy.com/
140 https://www.theodysseyonline.com/user/@upes3
141 http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/174842.page
142 https://play.eslgaming.com/player/17124351/
143 https://www.metooo.io/u/upes3
144 https://forums.giantitp.com/member.php?245531-upes3
145 https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1048532-upes3
146 https://www.huntingnet.com/forum/members/upes3.html
147 https://www.rctech.net/forum/members/upes3-256435.html
148 https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42273879
149 https://subrion.org/members/info/upes3/
150 https://nhattao.com/members/user2900244.2900244/
151 https://www.allmyfaves.com/upes3
152 http://www.anabolicsteroidforums.com/members/63609-upes3
153 https://descubre.beqbe.com/p/upes3
154 https://roundme.com/@upes3/about
155 https://www.11secondclub.com/users/profile/1508907
156 https://www.ohay.tv/profile/upes3
157 https://www.reverbnation.com/artist/upes3
158 http://www.authorstream.com/upes3/
159 https://www.free-ebooks.net/profile/1323618/upes3
160 http://www.ihubbub.com/upes3
161 https://tinhte.vn/members/upes3.2850559/
162 https://community.aodyo.com/user/upes3
163 https://community.windy.com/user/upes3
164 https://www.hulkshare.com/upes3
165 https://www.bonanza.com/users/49884297/profile
166 https://forums.funny-games.biz/members/upes3.2012948/
167 https://forums.holdemmanager.com/member.php?u=353450
168 https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=113358
169 https://os.mbed.com/users/upes3/
170 https://www.teachertube.com/user/channel/upes3edu
171 https://www.cplusplus.com/user/upes3/
172 https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/upes3/
173 https://www.deviantart.com/upes3
174 https://tapas.io/upes3edu
175 https://flythemes.net/forums/users/upes3/
176 https://notionpress.com/author/395535
177 https://www.methodspace.com/members/upes3/profile/
178 http://sonicsquirrel.net/detail/user/upes3/
179 https://seedandspark.com/user/upes3
180 https://app.glosbe.com/profile/6832982461006220744
181 https://www.bitchute.com/channel/AG0XwfuYXF0m/
182 https://guides.co/p/upes3
183 https://connect.garmin.com/modern/profile/3c45fad9-f9b4-46d8-a090-f7647c89760e
184 http://www.divephotoguide.com/user/upes3
185 https://www.fimfiction.net/user/449323/upes3/about
186 https://www.informationweek.com/profile.asp?piddl_userid=449496
187 https://611a5992963d7.site123.me/
188 https://www.fpml.org/forums/users/upes3/
189 https://bbpress.org/forums/profile/upes3/
190 https://buddypress.org/members/upes3/profile/
191 https://git.project-hobbit.eu/upes3edu
192 https://gitlab.com/upes3
193 https://repo.getmonero.org/upes3
194 https://git.qt.io/upes3
195 https://fairmark.com/forum/users/upes3/
196 https://www.madinamerica.com/forums/users/upes3/
197 http://ipapa.pro/forums/users/upes3/
198 https://support.themecatcher.net/forums/users/upes3
199 https://www.themehorse.com/support-forum/users/upes3edu/
200 https://mythem.es/forums/users/upes3/
201 http://nable.bytowngroup.com/forums/users/upes3
202 https://www.superspringsinternational.com/users/upes3edu/
203 https://themepalace.com/users/upes3/
204 https://catchthemes.com/support-forum/users/upes3/
205 https://www.max2play.com/en/forums/users/upes3/
206 http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/18112
207 https://nootheme.com/forums/users/upes3/
208 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/5908/Default.aspx
209 https://www.oaklandperio.com/users/upes3
210 http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/184136/Default.aspx
211 http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1072723/Default.aspx
212 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/102656/Default.aspx
213 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/63902/Default.aspx
214 http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1103910/Default.aspx
215 http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/67538/Default.aspx
216 https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=396991_bqut3tr8
217 https://ludomanistudier.dk/konference/upes3
218 http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?Upes3
219 http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?Upes3
220 http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?Upes3
221 http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?Upes3
222 http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?Upes3
223 https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?Upes3
224 http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?Upes3
225 http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?Upes3
226 http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?Upes3
227 http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?Upes3
228 http://k-pool.pupu.jp/wiki/index.php?Upes3
229 https://git.feneas.org/upes3edu
230 https://dev.funkwhale.audio/upes3
231 https://gitlab.devlabs.linuxassist.net/upes3
232 http://git.radenintan.ac.id/upes3

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH UPES3


Địa chỉ mới: Số 570 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
Website: https://upes3.edu.vn
Hotline: 0969645151 * Email: contact@upes3.edu.vn
Chính sách quyền riêng tư, Thông báo

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn “upes3.edu.vn” như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

DMCA.com Protection Status