Trang tin Đào tạo Biểu mẫu Đào tạo

 

- Mẫu Đề cương và giáo án năm học 2016-2017: Bìa, Quyết định, Hướng dẫn, Mẫu đề cương
  
- Biểu mẫu thống kê khối lượng (dùng cho các môn lý thuyết):
 
- Biểu mẫu thống kê khối lượng coi thi lý thuyết:
 
- Biểu mẫu thống kê khối lượng (dùng cho các môn thực hành):
 
- Biểu mẫu thống kê khối lượng kiêm - giảm:
 
- Mẫu biên bản ghi kết quả thi đẳng cấp VĐV:
 
- Mẫu dự báo khối lượng vượt giờ
 
- Đơn xin cải thiện điểm: Tải đơn
 
- Đơn xin học theo chế độ tích lũy học phần: Tải tại đây 

- Hồ sơ, biểu mẫu thực tập năm 2019: Tải tại đây
 
 
                         Nguồn: Phòng Đào tạo