Trang tin Tổ chức Hội đồng KH & ĐT

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo (Ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-TDTTĐN ngày 04/3/2015)

 

* Thường trực Hội đồng:

1. TS. Lê Đức Chương              - Hiệu trưởng                                              - Chủ tịch
2. TS. Nguyễn Thanh Tùng       - Viện trưởng Viện KH,CN TDTT             - Thư ký
3
. TS. Võ Văn Vũ                        - Phó Hiệu trưởng                                       - Ủy viên
4. TS. Phan Thanh Hài              - Phó Hiệu trưởng                                       - Ủy viên
5. TS. Trần Duy Hòa                  - Phó Hiệu trưởng                                       - Ủy viên
6. Ths. Nguyễn Tùng                 - Q.Trưởng phòng Đào tạo                        - Ủy viên
7. Ths. Nguyễn Thị Hiền            - Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD     - Ủy viên

 * Thành viên Hội đồng:

8. CN. Đỗ Đình Dũng                 - Trưởng phòng TCCB
9. Ths. Lê Thị Trà Lý                   - Trưởng phòng Tài vụ
10. Ths. Nguyễn Sinh Thành     - Trưởng phòng QLKH&HTQT
11
. Ths. Nguyễn Trọng Anh       - Trưởng khoa GDQP
12. BS.CK1. Lê Văn Xanh         - Trưởng khoa Y Sinh                                
13. Ths. Đỗ Ngọc Quang           - Phó trưởng khoa TC-SĐH
14. TS. Phạm Tuấn Hùng          - Phó trưởng bộ môn LLCN
15. Ths. Trần Hữu Hùng            - Phó trưởng khoa Quản lý TDTT
16. TS. Phạm Quang Khánh      - Trưởng bộ môn CL – QV
17. TS. Nguyễn Ngọc Long        - Trưởng bộ môn Bóng chuyền
18. TS. Dương Mạnh Thắng      - Trưởng BM Võ
19. Ths. Nguyễn Văn Long        - Q.Trưởng bộ môn Điền kinh
20. Ths. Trần Tùng Dương        - Phó phụ trách bộ môn TD-Cờ vua
21. Ths. Nguyễn Thị Hùng         - Giám đốc Trung tâm TT-TV


(Tổng danh sách có 21 người)

 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
*Chức năng:Hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học TDTT Đà Nẵng có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm;

- Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường;

- Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

*Nhiệm vụ:Tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:   
  

- Chỉ đạo tổng kết công tác khoa học và đào tạo hàng năm; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo theo chiến lược nghiên cứu chung của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Bộ Giáo dục & Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của trường Đại học TDTT Đà Nẵng.       
 

- Tham gia các Hội đồng nghiệm thu, đánh giá, thẩm định, xét duyệt các đề cương, đề tài NCKH cấp cơ sở; các chương trình môn học, giáo trình; tài liệu chuyên môn, tài liệu dịch thuật trong cơ quan.     

- Đánh giá và đề xuất Hiệu trưởng khen thưởng những cá nhân, tập thể có công trình khoa học xuất sắc, hoặc những sáng tạo, sáng kiến có giá trị. Kiến nghị cấp trên phong các danh hiệu, chức vụ khoa học.

-Tham gia các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ khác theo quyết định của Hiệu trưởng.