Góp ý văn bản Đại hội công đoàn 2017 gồm:

- Báo cáo Đại hội Công đoàn thành phố khóa 16: XEM
- Báo cáo Đại hội Công đoàn Trường khóa 19: XEM
- Điều lệ Công đoàn Việt...