Các đơn vị nộp báo cáo tháng 9/2018 về bộ phận Tổng hợp, phòng HCQT (đ/c Kiêm Anh) chậm nhất trước 10 giờ ngày 27/9/2018 theo địa chỉ Email: anhquan1542010@gmail.com ;

Các đơn vị nộp báo cáo tháng 9/2018 về bộ phận Tổng hợp, phòng HCQT (đ/c Kiêm Anh) chậm nhất trước 10 giờ ngày 27/9/2018 theo địa chỉ Email: anhquan1542010@gmail.com ;