Trang tin Khoa- Bộ môn K. Giáo dục thể chất

 

Ngày thành lập: 23 tháng 9 năm 2014

(Theo Quyết định số 913/QĐ-TDTTĐN của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

Ngành đào tạo: Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy.

(Theo quyết định số 550/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1. Vị trí và chức năng.

            Khoa GDTC là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo sinh viên học ngành GDTC và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Khoa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành GDTC; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

2.2. Tổ chức hoạt động KHCN, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức KH&CN, gắn đào tạo với NCKH và đời sống xã hội.

2.3. Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình các môn học thuộc ngành GDTC.

2.4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH của sinh viên thuộc khoa; công bố chuẩn đầu ra sinh viên ngành GDTC.

2.5. Nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo ngành GDTC; nghiên cứu đề xuất mở chuyên ngành theo phân công của Hiệu trưởng.    

2.6. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ngành GDTC.

2.7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

2.8. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên thuộc Khoa.

2.9. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

2.10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

2.11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Tổ chức của Khoa GDTC.

3.1. Khoa GDTC có các vị trí việc làm sau:

a)     Trưởng khoa

b)     Phó trưởng khoa

c)     Trưởng bộ môn trực thuộc khoa

d)     Phó trưởng bộ môn trực thuộc khoa

e)     Giảng viên

f)      Chuyên viên giáo vụ khoa

g)     Chuyên viên quản lý kết quả học tập sinh viên

h)     Chuyên viên trợ lý khoa học

3.2. Các bộ môn thuộc khoa GDTC

a) Bộ môn Lý luận chuyên ngành, gồm các môn học: NCKH TDTT, Lý luận TDTT, Lý luận và phương pháp GDTC, TDTT trường học.

b) Bộ môn Tâm lý giáo dục, gồm các môn học: Tâm lý học đại cương,  Tâm lý học TDTT, Giáo dục học đại cương, Giáo dục học TDTT, Giao tiếp sư phạm, Tâm lý học lứa tuổi, Lịch sử TDTT.

c) Bộ môn Thực hành TDTT trường học.   

4. Quyền hạn và trách nhiệm các vị trí việc làm trong Khoa GDTC.

4.1. Trưởng khoa:

a) Quyền hạn:

- Tổ chức phân công công tác giảng dạy và hoạt động khoa học trong khoa.

- Tổ chức và chủ trì các Hội nghị khoa học cấp Khoa, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, học tập bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, viên chức trong khoa.

- Quản lý quá trình rèn luyện đạo đức và học tập của sinh viên thuộc khoa.

- Tham gia các Hội đồng xét lên lớp, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

- Ký các công văn, giấy tờ trong khoa để gởi các cập trong trường. Ký các công văn, giấy tờ gởi ra ngoài trường khi được Hiệu trưởng phân quyền.

- Báo cáo tổng kết và đề ra phương hướng năm học của từng năm.

b) Trách nhiệm:

-  Phối hợp với các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc ngành học GDTC.

- Tham mưu Hiệu trưởng về việc quy hoạch, tổ chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức thuộc khoa.

- Đề xuất cử cán bộ, giảng viên, viên chức trong khoa đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Cùng với Ban lãnh đạo khoa duyệt và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học của giảng viên, trợ giảng; xây dựng chiến lược phát triển ngành đào tạo của khoa; phối hợp xây dựng hệ thống giáo trình, phát triển tài liệu các môn học do khoa đảm nhận.

- Ký duyệt các khoản chi của khoa; ký duyệt giấy đề nghị sữa chữa, trang bị vật tư và các đề xuất khác phục vụ  cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý và chịu trách nhiệm giữ gìn tài sản vật chất của khoa.

4.2. Phó Trưởng khoa:

a) Quyền hạn:

- Giúp Trưởng khoa quản lý, điều hành các hoạt động của khoa trong các lĩnh vực được giao và thực hiện một số công việc của Trưởng khoa khi được ủy quyền.

- Theo dõi và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác giảng dạy của các bộ môn thuộc khoa khi được trưởng khoa phân công.

- Quản lý theo dõi và đánh giá quá trình rèn luyện đạo đức và học tập của sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Tham gia xét học vụ, xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên trong khoa.

- Cùng với Hội đồng khoa học Khoa tham gia nghiên cứu khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác.

- Chỉ đạo công tác cố vấn học tập và các hoạt động của sinh viên thuộc khoa

- Đề xuất mua mới, thay thế, sửa chữa những trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của khoa.

- Ký thay Trưởng khoa các công văn của khoa gởi nhà trường. 

b) Trách nhiệm:

- Giúp Trưởng khoa xây dựng hệ thống giáo trình các môn học thuộc khoa quản lý.

- Lập kế hoạch giảng dạy của khoa và lên kế hoạch mời thỉnh giảng.

- Trực tiếp tham gia giảng dạy chuyên môn.

- Phối hợp tổ chức cho sinh viên khoa GDTC đi thực tế, thực tập; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên thuộc khoa GDTC.

4.3. Trưởng bộ môn thuộc khoa:

a) Quyền hạn:

- Cùng với lãnh đạo khoa xét và đề xuất nhân sự cho bộ môn. Giúp trưởng khoa xây dựng và đào tạo đội ngũ giảng viên của bộ môn.

- Phân công giảng dạy cho các giảng viên trong bộ môn. Theo dõi tình hình, chất lượng giảng dạy của giảng viên và quá trình học tập của sinh viên của bộ môn thuộc khoa. 

- Phân công giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ chung của bộ môn thuộc khoa.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng giảng viên tập sự, giảng viên mới.

- Kiểm tra giáo án, đề cương chi tiết môn học và các tài liệu của giảng viên trợ giảng. Lên kế hoạch dự giờ và đánh giá kết quả bài giảng đối với giảng viên trợ giảng (tập sự) thuộc bộ môn.

b) Trách nhiệm:

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, khuyến khích giảng viên trong bộ môn sử dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và hoàn chỉnh nội dung, chương trình môn học, tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

- Khuyến khích cán bộ, giảng viên trong bộ môn tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển tài liệu giảng dạy, học tập; viết các bài báo, tham luận khoa học.

- Theo dõi và kiểm soát quá trình tập giảng của giảng viên trợ giảng (tập sự).

4.4. Giáo vụ khoa:

- Kiểm tra khối lượng thực hiện công việc đào tạo của khoa.

- Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo của khoa (đề cương chi tiết môn học, lịch trình giảng dạy, khối lượng giảng dạy…)

- Phối hợp với phòng đào tạo lập thời khóa biểu của khoa, thông báo việc dạy và học cho sinh viên và giảng viên trong Khoa.

- Điều chỉnh lịch dạy cho phù hợp và thông báo kịp thời cho sinh viên biết khi có sự thay đổi lịch giảng dạy.

- Phối hợp với giảng viên lập lịch dạy hè, trả nợ học phần và phân công giảng viên giảng dạy.

- Đề xuất Trưởng khoa những công việc liên quan về đào tạo, giảng dạy trong khoa và báo cáo những vi phạm của giảng viên trong công tác giảng dạy.

4.5. Chuyên viên quản lý kết quả học tập sinh viên:

- Quản lý điểm và kết quả học tập của sinh viên các môn học thuộc khoa quản lý.

- Theo dõi giảng viên coi thi đúng lịch, nộp bảng điểm đúng hạn.

- Nhập điểm thi, tổng kết, báo cáo kết quả điểm số cho phòng Đào tạo và thông báo cho sinh viên.

- Lập danh sách sinh viên nợ học phần, tín chỉ, theo dõi việc học lại, thi lại.

4.6. Trợ lý – Phụ trách khoa học Khoa.

- Phối hợp tổ chức thẩm định các giáo trình, các đề tài khoa học, khóa luận tốt nghiệp. Tham gia chỉnh sửa, bổ sung Chương trinh đào tạo ngành GDTC.

- Định hướng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, viên chức trong khoa.

- Tham gia dự giờ và nhận xét, đánh giá bài giảng của giảng viên, trợ giảng.

- Tham gia các Hội đồng khoa học đánh giá đề tài sinh viên, các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp sinh viên thuộc khoa.

- Đề xuất những công việc liên quan để phát triển khoa.

- Tham gia thảo luận và định hướng các đề tài khoa học, các chương trình hợp tác của khoa đối với các đơn vị khác trong và ngoài nhà trường.

- Xây dựng chiến lược phát triển ngành đạo tạo của khoa, tham gia xây dựng các chiến lược, đề án, quy hoạch phát triển nhà trường.

- Xem xét xây dựng, soát xét các chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học thuộc thoa.

- Tư vấn, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia NCKH, phát triển và chuyên giao các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao. 

 

5. Phân công nhiệm vụ cán bộ - giảng viên thuộc khoa GDTC:

 

5.1. Danh sách giảng viên các bộ môn:

 

a) Bộ môn Lý luận chuyên ngành.

       1. ThS. Mai Thị Thúy 

       2. ThS. Đỗ Thị Hạnh 

      3. TS. Võ Văn Vũ    

     4. TS. Phạm Tuấn Hùng   
     5. TS. Nguyễn Văn Long

     6. TS. Nguyễn Mạnh Cường   

 

b) Bộ môn Tâm lý – Giáo dục.     

       1. ThS. Đỗ Thị Thu Hiền – Trưởng Bộ môn

       2. ThS.Phùng Thị Cúc                                               

       3. ThS. Nguyễn Song Tuần Hải

 

c) Bộ môn Thực hành TDTT trường học.

       1. ThS. Bùi Đăng Toản                    

        2. TS. Nguyễn Văn Long

 

 5.2. Bảng phân công nhiệm vụ 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Trưởng khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Email: longtdttdn@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0914287456

* Trách nhiệm và quyền hạn:

+ Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều hành khoa GDTC thực hiện 12 nhiệm vụ theo quyền hạn của khoa.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển; chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực GDTC.

- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên khoa GDTC và tổ chức các hoạt động NCKH, phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học ngành GDTC khi được giao Hiệu trưởng giao.

- Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa GDTC theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa theo học kỳ, năm học.

- Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, tài liệu được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

2

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Chức vụ: Phó khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Email: 

Điện thoại liên hệ: 0905025055

 

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Giúp Trưởng khoa trực tiếp kiểm tra, theo dõi chương trình, tiến độ giảng dạy các môn học thuộc khoa, theo dõi điểm và kết quả học tập của sinh viên. 

+ Phụ trách Công tác quản lý ISO ở khoa; tham gia giảng dạy môn Cầu lông (ngành GDTC) và chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến các môn học.

+ Tổ chức thực hiện công tác tư vấn học tập cho sinh viên.

+ Thay mặt trưởng khoa lập các báo cáo và tham dự các cuộc Hội nghị, hội thảo, giao ban cơ quan khi trưởng khoa đi vắng.

+ Ký các văn bản liên quan đến công tác giảng dạy của khoa; quản lý tài sản vật chất của khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

 

3

ThS. Bùi Đăng Toản

Chức vụ: Trợ lý Giáo vụ khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 0906365769

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Trợ lý Giáo vụ khoa GDTC theo mục 4.4.

- Nhận lịch và phân công lịch giảng dạy cho CBGV trong khoa

- Theo dõi, thống kê khối lượng giảng dạy của CBGV.

- Tạo một số mẫu biên bản ghi điểm

+ Trực tiếp giảng dạy môn Thể thao trường học và chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao

4

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tâm lý giáo dục

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 0906541149

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Tâm lý giáo dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học. Giúp Trưởng khoa về các hoạt động chuyên môn của bộ môn Tâm lý giáo dục.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

+ Theo dõi công tác thi đua của Khoa, làm các báo cáo về công tác thi đua học kỳ, năm học.

+ Theo dõi công tác nữ công ở khoa

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

5

ThS. Đỗ Thị Hạnh

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 0932580529

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Lý luận chuyên ngành; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến các môn học.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

6

ThS. Mai Thị Thúy

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 0905517753

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Trợ lý Khoa học khoa theo mục 4.6.

- Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong khoa GDTC

- Theo dõi công tác NCKH của các GV trong khoa

- Tổng hợp và lưu trữ Hồ sơ NCKH

+ Giảng dạy môn học thuộc bộ môn Lý luận chuyên ngành, chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

7

ThS. Phùng Thị Cúc

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 0906445278

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Tâm lý giáo dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

+Thư ký của Khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao. 

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

8

ThS. Nguyễn Song Tuần Hải

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 0905374115

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Tham gia giảng dạy môn học Cờ vua cho các khóa, lớp chuyên ngành GDTC; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

+ Giúp Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền theo dõi công tác thi đua của Khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

+ Phụ trách tài chính khoa

9

ThS. Nguyễn Thanh Long

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc: 01673191901

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Trực tiếp thu - nhận, quản lý điểm và kết quả học tập của sinh viên thuộc khoa;Vào điểm cho sinh viên các khóa, lớp thuộc ngành giáo dục thể chất.

+ Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo của khoa (đề cương chi tiết môn học, giáo án, khối lượng giảng dạy…)

+ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý kết quả học tập của sinh viên theo mục 4.5.

+ Thường xuyên trực và làm việc ở Văn phòng khoa.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao. 

+ Phụ trách mảng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao, trong khoa.

+Hỗ trợ Đ/c Cường theo dõi việc thực hiện ISO của Khoa.

10

CN. Nguyễn Hồng Quảng

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên

Địa chỉ Emai: 

Điện thoại liên lạc:0935577769

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Nhận văn bản ở phòng văn thư hàng ngày và vào sổ các văn bản đã nhận

+Phụ trách công tác điều tra việc làm của sinh viên các khóa ra trường

+ Hỗ trợ Đ/c T. Long làm điểm cho sinh viên các khóa, lóp thuộc ngành giáo dục thể chất.

+ Thường xuyên trực và làm việc ở Văn phòng khoa.

+ Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.