Just another WordPress site
TIN TRONG NGÀNH

Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng
___________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết luận tại Biên bản nghiệm thu số 1824/TM-HĐTĐ ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng thẩm định chương trình giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng – an ninh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường đại học và cao đẳng, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
(đã kí)

 Bành Tiến Long

 

Nơi nhận:

– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH;    

– Văn phòng Chính phủ;                          

– Hội đồng GDQP-AN Trung ương;                   

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC.

 

 

 

                                                                      ————————————————

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:81/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

I. Số tiết: đại học 165 tiết; cao đẳng 135 tiết.

II. Thời điểm thực hiện: t năm thứ nhất đến năm thứ 2.

III. Mục tiêu

Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, nhằm:

1. Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

IV. Tóm tắt nội dung các học phần

Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng

Học phần có 3 ĐVHT đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ.

Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh

Học phần có 3 ĐVHT được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Học phần III: Quân sự chung

Học phần có 3 ĐVHT lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết thương. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng.

Học phần IV: Chiến thuật và Kỹ thuật  bắn súng tiểu liên AK

Học phần có 2 ĐVHT lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng AK bài 1b; huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh: các tư thế vận động trên chiến trường, cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật, hành động của cá nhân trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Nội dung gồm: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự.

V. Chương trình

Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng

 

 

TT

 

Tên bài

Thời gian

Số

tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

2

2

 

 

2

Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

 

6

 

6

 

3

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 

6

 

6

 

4

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

6

6

 

5

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

8

8

 

6

Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh.

9

9

 

7

Nghệ thuật quân sự Việt Nam

8

8

 

 

Cộng:

45 tiết

45 tiết

 

 

Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh

 

 

TT

 

Tên bài

Thời gian

Số

tiết

Lý thuyết

Thực hành

 

1

Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

 

6

 

6

 

2

Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

6

6

 

 

3

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

 

7

 

7

 

4

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

6

6

 

 

5

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

 

5

 

5

 

6

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

5

5

 

7

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

5

5

 

8

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

5

5

 

 

Cộng:

45 tiết

45 tiết

 

 

 

Học phần III: Quân sự chung

 

 

TT

 

Tên bài

Thời gian

Số

tiết

Lý thuyết

Thực

 hành

1

Đội ngũ đơn vị

4

 

4

2

Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

8

4

4

3

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

8

6

2

4

Thuốc nổ

6

6

 

5

Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

8

6

2

6

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

7

4

3

7

Ba môn quân sự phối hợp

4

1

3

 

Cộng:

45 tiết

27 tiết

18 tiết

 

 

Học phần IV: Chiến thuật và Kỹ thuật  bắn súng tiểu liên AK

 

 

TT

 

Tên bài

Thời gian

Số

tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Từng người trong chiến đấu tiến công

5

1

4

2

Từng người trong chiến đấu phòng ngự

5

1

4

3

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

20

4

16

 

Cộng:

30 tiết

6 tiết

24 tiết

 

VI. Tổ chức thực hiện chương trình

1. Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh áp dụng thực hiện từ năm học 2008 2009 cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo, kể cả chương trình đào tạo tiên tiến thuộc các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập; trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên; các học viện, nhà trường quân đội có đào tạo hệ dân sự trình độ đại học, cao đẳng. Căn cứ vào chương trình đào tạo cụ thể, các trường quy định mã số môn học giáo dục quốc phòng – an ninh để quản lý như các môn học khác.  

Đào tạo trình độ đại học: thực hiện đủ 4 học phần, với 11 ĐVHT; đào tạo trình độ cao đẳng: thực hiện 3 học phần, với 9 ĐVHT, gồm học phần I, II, III. Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoàn thiện trình độ đại học, học bổ sung học phần IV.

2. Việc phân chia các học phần có tính chất tương đối; căn cứ vào thực tế, các trường thiết kế chương trình chi tiết và tiến trình đào tạo cụ thể. Bài mở đầu có tính chất nhập môn giáo dục quốc phòng – an ninh được giới thiệu ngay từ đầu trong tiến trình thực hiện chương trình.

3. Các học phần lý thuyết kết hợp với thực hành, số tiết thực hành được tích hợp là tiết chuẩn, các trường căn cứ vào điều kiện thực tế đối chiếu với quy định tại Điều 2, Điều 3 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để bố trí thêm thời gian thực hành tương ứng với tiết chuẩn. Với các học phần lý thuyết, các trường căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc điểm từng bài giảng để có thể sử dụng các hình thức dạy học khác, như: thảo luận, viết thu hoạch…Với các trường có ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù như: đại học hàng hải, đại học y … bố trí thêm một học phần hoặc lồng ghép trong chương trình đào tạo khác những kiến thức cơ bản đặc trưng của hải quân, y học quân sự…

4. Căn cứ vào chương trình này các trường xây dựng chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ vừa làm, vừa học phù hợp với hình thức học và đặc điểm đào tạo của từng trường.

5. Thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng – an ninh đã được quy định trong Danh mục tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Giáo trình giáo dục quốc phòng – an ninh dùng cho các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là tài liệu giảng dạy và nghiên cứu chính thức của giảng viên, sinh viên.

6. Giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh trước khi thực hiện kế hoạch giảng dạy phải được tập huấn về nội dung chương trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.

7. Khi thực hành các nội dung thuộc kỹ năng quân sự, với các trường không có điều kiện tổ chức học thực hành phải đưa sinh viên vào học tại trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên hoặc liên kết với các học viện, nhà trường quân đội. Bài Kỹ thụât bắn súng tiểu liên AK có nội dung kiểm tra thực hành bắn, các trường có thể tổ chức bắn đạn thật, bắn bằng thiết bị điện tử hoặc laser.

8. Trong khóa học hoặc đợt học giáo dục quốc phòng – an ninh các trường nên bố trí sinh viên đi tham quan ít nhất 1 lần các bảo tàng lịch sử quân sự, lịch sử lực lượng vũ trang; các đơn vị thuộc quân, binh chủng hoặc học viện, nhà trường quân đội.

VII. Phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập                    

Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng – an ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

   KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

                                                                                                  Bành Tiến Long

                                                                                                           

 

 

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH UPES3


Địa chỉ mới: Số 570 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng
Website: https://upes3.edu.vn
Hotline: 0969645151 * Email: contact@upes3.edu.vn
Chính sách quyền riêng tư, Thông báo

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn “upes3.edu.vn” như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

DMCA.com Protection Status