Trang tin Đào tạo Địa chỉ truy cập phần mềm

1. Chương trình quản lý Đào tạo:
          + Tại trường: 10.59.27.4:81
          + Ngoài trường: 113.160.224.174:81
   
2. Chương trình quản lý Sinh viên:
          + Tại trường: 10.59.27.5:8080/qlsv3
          + Ngoài trường: 113.160.224.174:8080/qlsv3

3. Chương trình quản lý Tài sản:
          + Tại trường: 10.59.27.5:8080/assetman
          + Ngoài trường: 113.160.224.174:8080/assetman

4. Chương trình quản lý Thư viện:
          + Tại trường: http://10.59.25.6/opac
          + Ngoài trường:113.160.224.174/opac

5. IP dự phòng: 10.59.31.253