Bài viết Sinh viên Biểu mẫu/ Văn bản sinh viên
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

  BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT III ĐÀ NẴNG                           Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 67 /QĐ – ĐHIII                                                   Đà Nẵng, ngày    tháng 1 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO III ĐÀ NẴNG

 

- Căn cứ quyết định số:1434/2007/QĐ- UBTDTT ngày 20/7/2007 của Bộ trưởng chủ nhiệm Uỷ ban TDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TDTTIII Đà Nẵng;

- Căn cứ quy chế học sinh, sinh viên trong các Trường đào tạo ban hành theo quyết định số: 42/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2007-2008 trở đi. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà, Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên, Trưởng các Phòng ban, Khoa, Bộ môn liên quan, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

* Nơi nhận:

-  BLĐ ;

- Các Phòng ban;

-  Khoa, Bộ môn, GVCN;

- Lưu VT.                                                  

                                                                                                    Lê Tấn Đạt

 

                             ***********************************************************************

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT III ĐÀ NẴNG                      Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

            

     Số: 68 /QĐ – ĐHIII                                       Đà Nẵng, ngày    tháng 1 năm 2008

 

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ban hành  theo Quyết định số: 67/2008/QĐ – ĐH III ngày….. Tháng 1 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT III Đà Nẵng)

 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

Điều 1. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là những cán bộ, giảng viên được Hiệu trưởng quyết định giao nhiệm vụ làm công tác chủ nhiệm các khóa sinh viên Đại học, Cao đẳng Trường Đại học TDTT III Đà Nẵng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của GVCN căn cứ vào Chương IV điều 16 quy chế Công tác học sinh, sinh viên (HS-SV) trong các trường đào tạo do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 và được Nhà trường giao khoán cụ thể  phù hợp với thực tế ở đơn vị.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

 

Điều 3. Chức năng của giáo viên chủ nhiệm:

GVCN làm công việc theo dõi quản lý giáo dục SV và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về nhiệm vụ được phân công như; cố vấn, giúp đỡ và chỉ đạo các khoá SV  thực hiện tốt mọi quyền lợi, nghĩa vụ của SV, để thực hiện công việc theo quy chế cũng như sự điều hành của phòng Công tác chính trị & quản lý sinh viên về công tác quản lý SV chung trong Nhà trường.

 

Điều 4. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

4.1. Vào đầu năm học GVCN, tổ chức chỉ đạo tập thể lớp lấy ý kiến thống nhất giới thiệu sinh viên bầu vào ban đại diện lớp (có biên bản gửi về phòng CTCT&QLSV). Đồng thời thông qua chương trình hoạt động của lớp trong học kỳ, năm học.

4.2. Hướng dẫn SV thực hiện tốt nội quy của Trường, quy chế Công tác HS-SV. Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4.3. Tổ chức cho SV thực hiện các nhiệm vụ như; Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện, nề nếp sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Tham gia các tổ chức Đoàn thể  và các hoạt động xã hội khác theo kế hoạch chung của Nhà trường.

4.4. Đôn đốc nhắc nhở SV chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Nhà trường về an ninh trạt tự, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.

4.5. Động viên giúp đỡ những SV gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt, liên hệ với các phòng ban chức năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của SV.

4.6. Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, tổ chức các hoạt động văn thể mỹ và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho SV, giúp SV sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách hữu ích.

4.7. Mỗi tháng một lần GVCN tổ chức họp lớp một lần nhận xét, xếp loại SV để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV cuối kỳ, theo dõi tình hình chung để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, cũng như triển khai kế hoạch tháng tới.

4.8. Sáng thứ hai hàng tuần GVCN có mặt lúc 6 giờ để tập trung, đôn đốc SV trực ban và kiểm tra quân số báo cáo cho phòng Công tác chính trị & quản lý sinh viên.

4.9. Quản lý và đôn đốc nhắc nhở SV tham gia tuần sinh hoạt công dân HS- SV vào đầu năm học, các buổi mít tinh nghe thời sự vv…

4.10. Chủ động tổ chức triển khai cho SV nghiên cứu, học tập,  về quy chế HSSV, quy định đánh giá điểm rèn luyện của SV trong quá trình học tập tại Trường.

4.11. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, SV lao động vệ sinh khu vực được phân công từ đầu năm học và các đợt đột xuất khác trong học kỳ theo kế hoạch.

4.12. Nhắc nhở SV nộp tiền học phí, tiền nội trú và các khoản lệ phí khác đúng quy định.

4.13. Chiều thứ sáu hàng tuần, GVCN tổng hợp và nhận xét tình hình học tập của SV lớp khóa mình chủ nhiệm. Nộp về phòng CTCT & QLSV  vào lúc 15 giờ 30 phút.

4.14. Lập danh sách trích ngang để quản lý SV nội trú, ngoại trú, phối hợp với các bộ phận liên quan thường xuyên kiểm tra SV trong và ngoài giờ.

4.15. Lập sổ theo dõi quản lý SV theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và cả quá trình học tập, rèn luyện tại Trường để làm cơ sở phân loại, đánh giá SV theo quy định.

4.16. Chủ trì cuộc họp đánh giá điểm rèn luyện cho SV khối, lớp mình phụ trách trong từng học kỳ, năm học, đúng quy định và phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai.

4.17. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác giáo viên chủ nhiệm, đã được phân công.

 

Điều 5. Quyền của giáo viên chủ nhiệm:

5.1. Căn cứ vào tình hình thực tế, ký xác nhận cho SV đi phép 01 ngày. Từ 02 ngày trở lên thì xác nhận lý do và gửi Trưởng phòng CTCT&QLSV giải quyết.

5.2. Có quyền đề nghị phòng CTCT & QLSV, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Nhà trường, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể SV có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và ngược lại theo quy chế học sinh, sinh viên.

5.3. Được mời tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng. Hội đồng kỷ luật SV theo quy chế công tác HS-SV.

5.4. Chủ động và có những sáng tạo trong công tác quản lý, hướng dẫn SV, tập thể SV khối lớp mình phụ trách. Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ để SV hoàn thành tốt nhiệm vụ của người SV.

 

Điều 6. Chế độ của giáo viên chủ nhiệm:

6.1. Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định này thì được hưởng chế độ thù lao kiêm việc là: 2.400.000đ/1 năm (hai triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 120 giờ. (Nếu chủ nhiệm lớp từ 140 - 150 SV nhân hệ số 1,2). Được thanh toán một lần vào đầu năm học tiếp theo.

6.2. Trong năm học GVCN nào để cho SV trong tập thể khoá lớp mình chủ nhiệm vi  phạm những nội dung sau  thì bị trừ số giờ tương đương cụ thể là:

- 01 SV bị buộc thôi học trừ 15 giờ;

- 01 SV bị đình chỉ 1 năm học 12 giờ;

- 01 SV bị cảnh cáo toàn Trường trừ 08 giờ;

- 01 SV khiển trách toàn Trường trừ 05 giờ.

Những SV vi phạm kỷ luật nhưng không phải đưa ra hội đồng kỷ luật xét thì không tính vào diện này. Ví dụ: (SV tự ý bỏ học, SV vi phạm pháp luật ở địa phương trong thời gian nghỉ lễ, hè, tết).

6.3. Trong năm học GVCN nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, được tập thể công nhận và học tập. Có một tập thể lớp đủ điều kiện được nhà trường khen thưởng theo quy chế công tác học sinh, sinh viên. Không có SV bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì được nhà trường biểu dương, khen thưởng theo quy định.

 

Điều 7. Mối quan hệ giữa GVCN với các phòng, ban, khoa, bộ môn.

7.1. Quan hệ giữa GVCN với các phòng, ban, khoa, bộ môn:

Quan hệ làm việc với Phòng CTCT& QLSV: GVCN dưới sự quản lý điều hành về công tác chủ nhiệm, những vấn đề liên quan đến SV. Định kỳ mỗi tháng họp một lần vào đầu tháng được ghi trong lịch công tác nhà trường, ngoài ra còn phải tham gia đầy đủ các cuộc họp đột xuất khác.

Quan hệ làm việc với các phòng ban, khoa bộ môn: GVCN là cầu nối giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến SV như việc học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy quy chế. GVCN phải tích cực liên hệ với các phòng, ban, khoa, bộ môn để nắm bắt tình hình chung của SV, để có biện pháp giáo dục kịp thời.

7.2. Quan hệ giữa GVCN với Ban giám hiệu:

GVCN chịu trách nhiệm về công tác chủ nhiêm trước Hiệu trưởng và chịu sự điều động cũng như giao nhiệm vụ đột xuất. Phải báo cáo đầy đủ những việc liên quan trong công tác chủ nhiệm khi Hiệu trưởng yêu cầu.

 

Điều 8. Khen thưởng kỷ luật.

8.1. GVCN có thành tích xuất sắc đựơc nhà trường khen thưởng theo quy định chung.

8.2. GVCN không hoàn thành nhiệm vụ tuỳ theo mức độ bị kỷ luật từ khiển trách đến bãi nhiệm.

 

III. QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI:

 

Điều 9. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên, các phòng ban, khoa, bộ môn liên quan, các GVCN nghiêm túc thực hiện

Điều 10. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, GVCN có trách nhiệm góp ý. Phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên có trách nhiệm tổng hợp, trình Hiệu trưởng quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

 

* Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Ban lãnh đạo;

- Các phòng, ban;

- Khoa. bộ môn;

- GVCN;

- Lưu VT-CTCT.

                                                                             Lê Tấn Đạt