Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ II– năm học 2019 – 2020

KHÓA

MÔN HỌC

Số tiết

Điểm lần 1

Điểm lần 2

ĐH 10 (GDTC)

 Lý thuyết CN Quần vợt

 

 Lý thuyết CN Quần vợt

 

 Dinh dưỡng và hồi phục

 

 Dinh dưỡng và hồi phục

 Dinh dưỡng và hồi phục

 Quản lý hoạt động TTTH

 

 Quản lý hoạt động TTTH

 Quản lý hoạt động TTTH

 Lý thuyết cầu lông

 

 Lý thuyết cầu lông

 

 Lý thuyết chuyên ngành Bóng đá

 

 Lý thuyết chuyên ngành Bóng đá

 

 Lý luận & PPTDTT

 

 Lý luận & PPTDTT (phần 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 10 (QLTT)

 Marketting

 

 Marketting

 

 Tổ chức sự kiện

 

 Tổ chức sự kiện

 

 Quản lý TDTT cho mọi người

 

 Quản lý TDTT cho mọi người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 10  (HLTT)

 Chuyên đề LL & PP HLTT

 

 Chuyên đề LL & PP HLTT

 

 Lý thuyết cầu lông

 

 Lý thuyết cầu lông

 

 Chuyên đề sinh lý

 

 Chuyên đề sinh lý

 

  Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 11 (GDTC)

 Lý luận & PP TDTT

 

 Lý luận & PP TDTT

  Lý luận & PP TDTT

 Tâm lý học TDTT

 

  Tâm lý học TDTT

  Tâm lý học TDTT

 Toán thống kê (Học lại)

 

 Toán thống kê (Học lại)

 

 Đường lối CM

 

  Đường lối CM

 Đường lối CM

 Sinh lý

 

 Sinh lý

 Sinh lý

 Chuyên ngành bóng đá (HP4)

 

  Chuyên ngành bóng đá (HP4)

 

 Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 Cầu lông (HP4)

 

 Cầu lông (HP4)

 

 Cầu lông phổ tu

 

  Cầu lông phổ tu

 Cầu lông phổ tu

 Bơi lội

 

  Bơi lội

  Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 11 (QLTT)

 QL NS TDTT

 

 QL NS TDTT

 

 Lý luận & PPTDTT

 

 Lý luận & PPTDTT

 

 NNCN 4

 

 NNCN 4

 

 Sinh lý

 

 Sinh lý

 Sinh lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 11 (HLTT)

 Sinh lý TDTT

 

  Sinh lý TDTT

 Sinh lý TDTT

 Y học TT

 

 Y học TT

 

 Võ

 

  

 

 LL & PP HLTT (học phần 2)

 

 LL & PP HLTT (học phần 2)

 

  Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 Cầu lông (HP6)

 

 Cầu lông (HP6)

 

 Quần vợt

 

 Quần vợt

 

 Bóng đá (Học phần 6)

 

 Bóng đá (Học phần 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 (GDTC)

 Tư tưởng HCM

 

 Tư tưởng HCM

  Tư tưởng HCM

 Giáo dục học TDTT

 

 Giáo dục học TDTT

 

 Chuyên ngành bóng đá Học phần 4

 

 Chuyên ngành bóng đá Học phần 4

 

 Ngoại ngữ CN

 

  Ngoại ngữ CN

  Ngoại ngữ CN

 Bóng đá phổ tu

 

 Bóng đá phổ tu

  Bóng đá phổ tu

 Quản lý HCNN

 

 Quản lý HCNN

 

  Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 Bơi lội

 

 Lý thuyết Bơi lội

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 ( QLTT)

 Tâm lý học đại cương

 

 Tâm lý học đại cương

  Tâm lý học đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 ( HLTT)

 Sinh lý TDTT

 

 Sinh lý TDTT

 Sinh lý TDTT

 Sinh lý TDTT ĐH
10 học ghép ĐH 12

 

 Sinh lý TDTT

 

 Xã hội học Đại cương

 

 Xã hội học Đại cương

 

 Toán thống kê (Học lại)

 

 Toán thống kê (Học lại)

 

 Môi trường

 

 Môi trường

 

  Đường lối CM

 

  Đường lối CM

 Đường lối CM

 Nghiên cứu KH

 

 Nghiên cứu KH

 

 Chuyên ngành bóng đá HP4

 

 Chuyên ngành bóng đá HP4

 Chuyên ngành bóng đá HP4

 Tâm lý giáo dục

 

  Tâm lý giáo dục

 

  Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 13(GDTC)

 

 Tin học đại cương

 

 Tin học đại cương

 Tin học đại cương

 Kinh tế chính trị

 

 Kinh tế chính trị

 

 Toán thống kê

 

 Toán thống kê

 Toán thống kê

 Ngoại ngữ CS2

 

 Ngoại ngữ CS2

  Ngoại ngữ CS2

 Tâm lý đại cương

 

 Tâm lý đại cương

 Tâm lý đại cương

 Thể dục

 

 Thể dục

 Thể dục

 Điền kinh

 

 Điền kinh

 

 Chuyên ngành bóng đá Học phần 2

 

 Chuyên ngành bóng đá Học phần 2

 

 Cầu lông

 

 Cầu lông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 13(QLTT)

 Toán thống kê

 

 Toán thống kê

  Toán thống kê

 NNCS2

 

 NNCS2

 

 Thể dục

 

  Thể dục

 Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐH 13(HLTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngoại ngữ cơ sở 2

 

  Ngoại ngữ cơ sở 2

 Ngoại ngữ CS2 (13/4)

 Quản lý Thể thao giải trí

 

 Quản lý Thể thao giải trí

 

 Pháp luật

 

 Pháp luật

 

 Ngoại ngữ CS2 (13/5)

 

 Ngoại ngữ CS2 (13/5)

  Ngoại ngữ CS2 (13/5)

 Tin học đại cương

 

  Tin học đại cương

 Tin học đại cương

 Thể dục

 

 Thể dục

 Thể dục

 Doping trong thể thao

 

  Doping trong thể thao

 

 Pháp luật

 

  Pháp luật

 Pháp luật

  Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 Bóng đá (Học phần 2)

 

 Bóng đá (Học phần 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH8, Đại học 9(liên thông)

 Bóng bàn (liên thông 8)

 

 Bóng bàn (liên thông 8)

 

 Cờ vua( liên thông 8)

 

 Cờ vua( liên thông 8)

 

 NN chuyên ngành Liên thông 9

 

  NN chuyên ngành Liên thông 9

 

 Quản lý TDTT ĐH LT 8

 

 Quản lý TDTT ĐH LT 8

 

 Đo lường ĐH liên thông 9

 

 Đo lường ĐH liên thông 9

 

 Bóng bàn ĐH liên thông 9

 

 Bóng bàn ĐH liên thông 9

 

 Cầu lông ĐHLT 9

 

 Cầu lông ĐHLT 9

 

 Toán thống kê (Đại học liên thông 8 Nha Trang)

 

  Toán thống kê (Đại học liên thông 8 Nha Trang)

 

 Bóng bàn học phần 2(liên thông 9)

 

 Bóng bàn học phần 2(liên thông 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại 

 Chuyên đề sinh lý ĐH 9/1

 

  Chuyên đề sinh lý ĐH 9/1

 

 Tư tưởng HCM (Học kỳ phụ)

 

 Tư tưởng HCM (Học kỳ phụ)

 

 Y học (ĐH 8,9,10 GDTC)

 

  Y học (ĐH 8,9,10 GDTC)

 

 Giải phẫu ĐH 10

 

 Giải phẫu ĐH 10

 

 Giải phẫu ĐH 11

 

 Giải phẫu ĐH 11

 

 Sinh lý ĐH 10 học ghép ĐH 12

 

 

  Sinh lý ĐH 10 học ghép ĐH 12

 NNCS 2 ĐH 10

 

 NNCS 2 ĐH 10

 

 Lịch sử TDTT ĐH 11 GDTC

 

 Lịch sử TDTT ĐH 11 GDTC

 

 NNCS 3

 

 NNCS 3

 NNCS 3

 Chuyên đề LL&PPHLTT ĐH 10

 

 Chuyên đề LL&PPHLTT ĐH 10

 

 Lịch sử TDTT ĐH 10

 

  Lịch sử TDTT ĐH 10

 

 NNCS 2 ĐH 10GDTC

 

 NNCS 2 ĐH 10GDTC

 

 Đường lối CM ĐH 10

 

 Đường lối CM ĐH 10

 

 Quản lý TDTT

 

  Quản lý TDTT

 

 Bóng đá phổ tu ĐH 10GDTC

 

 Bóng đá phổ tu ĐH 10GDTC  

 

 Bóng đá phổ tu ĐH 11 GDTC

 

 Bóng đá phổ tu ĐH 11 GDTC

 

 NNCS 1

 

  NNCS 1

  NNCS 1

 

 

 

 Thể dục ĐH 12 HLTT

 Điểm giải phẫu ĐH 9

 

 Điểm giải phẫu ĐH 9

 

 Điểm giải phẫu ĐH 10

 

 Điểm giải phẫu ĐH 10

 

 Điểm giải phẫu ĐH 11

 

 Điểm giải phẫu ĐH 11

 

 Bóng đá (học phần 2) ĐH 10GDTC

 

 Bóng đá (học phần 2) ĐH 10GDTC

 

 Bóng bàn ĐH 10

 

 Bóng bàn ĐH 10

 

 Bóng bàn ĐH 11

 

 Bóng bàn ĐH 11

 

 Tin học Đ/c ĐH 11, ĐH 12, ĐH 13

 

  Tin học Đ/c ĐH 11, ĐH 12, ĐH 13