Tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tdtt đà nẵng (08-05-2018)

tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tdtt đà nẵng [ Xem tiếp ]

chương trình tập huấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (11-04-2018)

[ Xem tiếp ]

KHẢO THÍ (18-01-2016)

Bao gồm danh sách CBCT, danh sách thi sinh viên, bảng điểm sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (13-10-2014)

Bao gồm các văn bản và tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục [ Xem tiếp ]