TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG (08-05-2018)

[ Xem tiếp ]

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (11-04-2018)

[ Xem tiếp ]

KHẢO THÍ (18-01-2016)

Bao gồm danh sách CBCT, danh sách thi sinh viên, bảng điểm sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (13-10-2014)

Bao gồm các văn bản và tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục [ Xem tiếp ]