Thanh Tra nội bộ (16-11-2020)

Thanh Tra nội bộ [ Xem tiếp ]

Văn bản Kiểm định chất lượng giáo dục (16-11-2020)

Văn bản Kiểm định chất lượng giáo dục [ Xem tiếp ]

DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HỌC PHẦN TUẦN 30 (Từ ngày 25/5-31/5/2020) (28-05-2020)

[ Xem tiếp ]

Tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tdtt đà nẵng (08-05-2018)

tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tdtt đà nẵng [ Xem tiếp ]