Kế hoạch tham gia thi đấu hội thao CNVCLĐ năm 2016 (05-04-2016)