Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Quyết định công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học (khóa ngày 17/01/2016)

Quyết định cấp chứng chỉ Tin học: Quyết định, Danh sách: Chứng chỉ Tin A, Tin B

Quyết định cấp chứng chỉ
Tiếng Anh: Quyết định, Danh sách: Chứng chỉ Tiếng Anh B 


Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học