Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng kết học kỳ 1 năm học 2015 -2016 khóa Đại học 8 và Đại học 9 (Ngành giáo dục thể chất)

- Khóa Đại học 8: Xem tại đây
- Khóa Đại học 9: Xem tại đây