Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015 – 2016

 

KHÓA

MÔN HỌC

THI LẦN 1

THI LẦN 2

ĐẠI HỌC 7

(GDTC)

Đường lối CM..

 Duongloi  Duongloi

Q.lý HCNN

 QL HCNN
 QLHC2
 QLHC2

Y học TDTT

 Yhoc  Yhoc2

L.luận & PP GDTC

 Lyluan  Lyluan

B.rổ (lớp 11-20)

 Bongro  Bongro

C.lông (lớp 1-10)

 Caulong  Caulong

Cờ vua*

 Covua  Covua

Đá cầu*

 Dacau  Dacau

Bắn súng*

 Bansung  Bansung

Chuyên sâu

 TTGT
 Caulong
 Quanvot
 Bongro
 Bongchuyen
 Bongda
 Dienkinh
 Bongban

 
Bongban hp5
 Bong da

HỌC LẠI

 Tinhoc
 Doluong
 ToanTK
 Nguyenly1  
 Anhvan hp1
 Nguyenly2
 Sinhco
 Boiloi hp1
 Moitruong
 Sinhhoa
 Congtacdoandoi
 Phapluat
 NCKH
 Congtacdoandoi
 NNCN
 BoiloiHP5
 Bongban
 LichsuTDTT
 Theduc hp2
 Theduc hp1
 Anhvan hp3
 Anh văn HP4
 Bongchuyen hp1

 Anhvan hp2

ĐẠI HỌC 7

(QUẢN LÝ)

Đường lối CM..

 Duongloi  Duongloi

S.lý học TDTT

 Sinhly  Sinhly

L.luận & PP GDTC

 Lyluan&PP  Lyluan

Q.lý TT T.tích cao

  QLTT.TTC   LTT.TTC

Môi trường&CN*

 Moitruong   Môi trường

MarkettinhTT*

 Marketting  Marketting

Đá cầu*

 Dacau
 Dacau

Quần Vợt *

 Quanvot  

HỌC LẠI
HỌC GHÉP

 ANVD hocghep
 ANVD hoclai

 Anhvan hp2

ĐẠI HỌC 8
(GDTC)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC  GiaoducDC

Giáo dục học TDTT

 Giaoduc2  Giaoduc2

Pháp luật ĐC

 Phapluat  Phapluat

Đo lường TDTT

 Doluong  Doluong

N.ngữ C.ngành

 Anhvan  Anhvan

PP NCKH

 NCKH  

B.lội ( lớp 13-22)

 Bơi lội  Bơi lội

B.bàn (1-12)

 Bongban   Bongban

Chuyên sâu HP3

 Theduc
 Bongda
 Caulong
 Quanvot
 Bongban
 Bongchuyen
 Bongro
 Dienkinh
 Bơi lội

 Caulong
 Bongchuyen

HỌC LẠI

 Tinhoc
 ToanTK
 Nguyenly1
Anhvan hp1
  Nguyenly2
 Sinhco
 Boiloi hp1
 Moitruong
 Sinhhoa
 TrochoiVD
 NCKH
 Bongban
 CSBongban
 LichsuTDTT
 THeduc  hp2
 Theduc hp1
 Anhvan hp3
 Anh văn HP4
 Bongchuyen hp1


 Anhvan hp2

ĐẠI HỌC 8
(QUẢN LÝ)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC  GiaoducDC

Giáo dục học TDTT

 Giaoduc2  Giaoduc2

L.sử TDTT&L.sử Olympic

 LSTDTT  LSTDTT

N.ngữ C.ngành

 Anhvan
  Anhvan

Tiếng Việt

 Tiếng việt  Tiengviet

Q.lý trí tuệ*

 QLTT   QLTT

Q.lý nhân sự TDTT*

 Quanlynhanluc  QuanlyNL

Bóng đá*

 Bongda  Bongda

HỌC LẠI
HỌC GHÉP

 ANVD  

ĐẠI HỌC 8

(HLTDTT)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC  GiaoducDC

Giáo dục học TDTT

 Giaoduc2  Giaoduc2

Tư tưởng HCM

 TutuongHCM  

N.ngữ C.ngành

 Anhvan
  Anhvan

Pháp luật ĐC

 Phapluat  Phapluat

Đo lường TDTT

Doluong  Doluong

LL&PP HL thể thao 1

 LL&PPHL   LL&PPHK

Bóng đá

 Bongda  Bong da

C.sâu HP4

 Bongda
 Bongchuyen

 Bongchuyen
 Bongda

HỌC LẠI

   

ĐẠI HỌC 9
(GDTC)

Những ng.lý CB2..

 Nguyenly  Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở2

 Anhvan Anhvan

Tin học ĐC

 Tinhoc   Tinhoc 

Vệ sinh

 Vesinh  

Điền kinh 2

 Dienkinh  

Thể dục 2

 Theduc
 Theduc

Bóng chuyền

 Bongchuyen  Bongchuyen

Sinh hóa TDTT*

 Sinhhoa   Sinhhoa

Sinh cơ học TDTT*

 Sinhco  

Chuyên sâu HP1

 Theduc
 Dienkinh
 Bongchuyen
 Bongda
 Caulong
 Quanvot
 Bongban
 Bongda
 Bongro
 Boiloi
 Bóng ném
 Quanvot
 Caulong
 Bongchuyen
 Bongban

GDQP-AN

   

HỌC LẠI

 Nguyenly1 
 Anhvan hp1
 Moitruong
 THeduc  hp2
 Theduc hp1

 

ĐẠI HỌC 9 

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB2..

 Nguyenly  Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở2

 Anhvan  Anhvan

Kinh tế học ĐC

 KinhteDC  

Toán thông kê

 ToanTK  

Bơi lội

 Boiloi  

Q.lý TDTT Giải trí

 QLTDTT GT  

Luật TDTT

 Luat  

Âm nhạc vũ đạo *

 ANVD  

Khoa học QL  K.tế TDTT1

 Kinhte  

Khoa học QL  K.tế TDTT2

 KHQL2  

HỌC LẠI

   

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

Những ng.lý CB2..

 Nguyenly  Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở2

 Anhvan  Anhvan

QL HCNN&QL ngành

 Quanly  

Thể dục

 Theduc  

Chuyên sâu 2

 Dienkinh
 Bongchuyen
 Bongda

 Bongchuyen

XHH ĐC*

 XHH  

TT Giải trí*

 TTGT  

HỌC LẠI

 Tinhoc

 

LIÊN THÔNG 
ĐẠI HỌC 7

N.ngữ C.ngành

 Ngoaingu  Ngoaingu

Giáo dục học TDTT

 Giaoduchoc  

Sinh lý học TDTT

 Sinhly  

PP NCKH

 NCKH  

LL& PP GDTC

 Lyluan  

QUẦN VỢT

Quanvot  

Chuyên sâu 2

 Theduc
 Bongnem


 

Y học TDTT*

 Yhoc  

Q.vợt *

   

HỌC LẠI

   
 ĐẠI HỌC 5,6  HỌC LẠI  Doluong
 Anhvan hp2
 Nguyenly 1
 ToanTK
 Anhvan ĐH5
 Tinhoc ĐH6
 Anhvan hp1
 Nguyenly2
 Anhvan DH5 hp3
 CSBongda  hp5
 CSBongda  hp6
 ANVĐ
 Anhvan hp3
 Moitruong
 TrochoiVD
 Congtacdoandoi
 Anhvan Hp4
 Phapluat DH5
 Phapluat DH6
 Anhvan DH5 HP6
 Bơilội(ĐH6QLHP1)
 Bơi lội (ĐH6 PT HP2)
 
Bơi lội (ĐH6 PT HP1)
 CSBongban hp4
 Bongban
 LichsuTDTT
 Theduc DH6QL
 Theduc hp2 DH56
 CSTheduc hp3
 Bongchuyen hp1
 CSBongchuyen hp1
 Covua


 Doluong
 TinhocBơi lội (ĐH6 PT HP2)
Bơi lội (ĐH6 PT HP1)
 Đại học 4 học lại  Bơi lội