Bài viết Ngành Huấn luyện TDTT
Đề cương chi tiết môn học

- Môn Tin học đại cương: XEM
- Tuyển chọn và đào tạo VĐV thể thao: XEM
- Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao: XEM
- Phương pháp Nghiên cứu khoa học: XEM
- Tin Đại cương khóa ĐH11: XEM
- Y học TDTT: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 1: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 2: XEM
- Ngoại ngữ chuyên ngành: XEM
- Toán thống kê ĐH10: XEM
- Sinh lý huấn luyện: XEM
- Sinh lý học TDTT: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 3: XEM
- Đo lường: XEM
- Tiếng Việt thực hành: XEM
- Cơ sở văn hóa: XEM
- Pháp luật đại cương: XEM
- Nguyên lý 2 - ĐH11: XEM
- Tư tưởng HCM: XEM
- Đường lối CM Đảng CSVN: XEM
- Đường lối TDTT Đảng CSVN: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 1: XEM