Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

 

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

(GDTC)

Đường lối CM..

 

 

Q.lý HCNN&Q.lý.

 

 

Y học TDTT

 

 

L.luận & PP GDTC

 

 

B.đá (lớp 13-22)

 

 

B.rổ (lớp 13-22)

 

 

C.lông (lớp 1-10)

 

 

Võ ( lớp 1-12)

 

 

C.sâu HP4

 

 

ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Đường lối CM..

 

 

S.lý học TDTT

 

 

L.luận & PP GDTC

 

 

Q.lý TT T.tích cao

 

 

Môi trường&CN*

 

 

MarkettinhTT*

 

 

Đá cầu*

 

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

Đường lối CM..

 

 

S.lý học TDTT

 

 

Y học

 

 

T.chọn và Đtạo VĐV

 

 

Cầu lông

 

 

B.rổ

 

 

TT c.ngành 6

 

 

TCVĐ*

 

 

Đá cầu*

 

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

Giáo dục học ĐC

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Pháp luật ĐC

 Pháp luật

 

Đo lường TDTT

 

 

N.ngữ C.ngành

 

 

PP NCKH

 

 

B.bàn

 

 

C.sâu HP3

 

 

ĐẠI HỌC 9

(QUẢN LÝ)

Giáo dục học ĐC

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

L.sử TDTT&L.sử Olympic

 

 

N.ngữ C.ngành

 

 

XHH ĐC

 

 

HChính-VThư-LT*

 

 

Q.lý nhân sự TDTT*

 

 

Cầu lông*

 

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

Giáo dục học ĐC

 

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

N.ngữ C.ngành

 

 

Pháp luật ĐC

  Pháp luật

 

Đo lường TDTT

 

 

LL&PP HL thể thao 1

 

 

Bóng đá

 

 

TT C.ngành 4

 

 

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

Những ng.lý CB2..

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở 1

 

 

Tin học ĐC

 Tinhoc

 Tin học

Vệ sinh

 

 

Điền kinh 2

 

 

Thể dục 2

 

 

Bơi lội 1

 

 

GDQP-AN

 

 

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB2..

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

 

 

Tin học ĐC

  Tinhoc

  Tin học

Toán thống kê

 

 

Luật TDTT

 

 

Bơi lội

 

 

TCVĐ*

 

 

GDQP-AN

 

 

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

Những ng.lý CB2..

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở2

 

 

Q.lý HCNN&Q.lýngành

 

 

Thể dục

 

 

XHH ĐC

 

 

Thể thao giải trí

 

 

GDQP-AN

 

 

Những ng.lý CB2..