Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

 

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

(GDTC)

Đường lối CM..

 Đường lối

 đường lối

Q.lý HCNN&Q.lý.

 

 

Y học TDTT

 Y học TDTT

 

L.luận & PP GDTC

 

 

B.đá (lớp 13-22)

 

 

B.rổ (lớp 13-22)

 

 

C.lông (lớp 1-10)

 

 

Võ ( lớp 1-12)

 

 

C.sâu HP4

 Quần Vợt

 

ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Đường lối CM..

  Đường lối

 đường lối

S.lý học TDTT

 SinhlyTDTT

 Sinh lý TDTT

L.luận & PP TDTT

 Lyluan

 

Q.lý TT T.tích cao

 

 

Môi trường&CN*

 

 

MarkettinhTT*

 

 

Đá cầu*

 Đá Cầu

 Đácầu2

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

Đường lối CM..

 Đường lối

 đường lối

S.lý học TDTT

 Sinhlyhoc

 Sinhly2

Y học

 

 

T.chọn và Đtạo VĐV

 

 

Cầu lông

 Caulong

 

B.rổ

 

 

TT chuyên ngành 6

 Bongda

 

TCVĐ*

 

 

Đá cầu*

 Đá cầu

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 GiaoducDC

Giáo dục học TDTT

 

 

Pháp luật ĐC

 Pháp luật

 Phapluat

Đo lường TDTT

 Đo lường

 

Anh văn

 Anhvan

 Anh văn

PP NCKH

 NCKH

 

B.bàn

 Bongban

 

C.sâu HP3

 

 

Học lại

 Quanvot

 

ĐẠI HỌC 9

(QUẢN LÝ)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 

 

L.sử TDTT&L.sử Olympic

 LSTDTT

 

Anh văn

  Anhvan

 

XHH ĐC

 

 

HChính-VThư-LT*

 

 

Q.lý nhân sự TDTT*

 

 

Cầu lông*

 Caulong

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Tư tưởng HCM

 HCM

 HCM

Anh văn

  Anhvan

 Anh văn

Pháp luật ĐC

  Pháp luật

 Phapluat

Đo lường TDTT

  Đo lường

 

LL&PP HL thể thao 1

 

 

Bóng đá

 Bóng đá

 

TT C.ngành 4

 Bóng đá

 

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

Những ng.lý CB2..

 Nguyenly

 Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở 1

 NNCS1

 

Tin học ĐC

 Tinhoc

 Tin học

Vệ sinh

 Vesinh

 Vesinh

Điền kinh 2

 

 

Thể dục 2

 

 

Bơi lội 1

 

 

GDQP-AN

 

 

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB2..

  Nguyenly

 Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở1

 

 

Tin học ĐC

 Tinhoc

  Tin học

Toán thống kê

 

 

Luật TDTT

 LuatTDTT

 

Bơi lội

 

 

TCVĐ*

 

 

GDQP-AN

 

 

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

Những ng.lý CB2..

  Nguyenly

 Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở2

 NNCS2

 

Q.lý HCNN&Q.lýngành

 

 

Thể dục

 

 

XHH ĐC

 

 

Thể thao giải trí

 TTGT

 

GDQP-AN

 

 

Những ng.lý CB2..

 

 
 Chuyên sâu  Bongda  

HỌC LẠI
ĐẠI HỌC 6 CSBBan
 CSBBan hp3
 CSBBan hp4
 CSBBan hp5

 

 

 Phapluat
 Amnhacvudao

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 7