Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

 

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

(GDTC)

Đường lối CM..

 Đường lối

 đường lối

Q.lý HCNN&Q.lý.

 Quản lý    
 Điểm QL(1234910131415162122)

 

Y học TDTT

 Y học TDTT

 Y học 2

L.luận & PP GDTC

 Lyluan

 Lyluan2

B.đá (lớp 13-22)

 Bóngđá

 Bongda

B.rổ (lớp 13-22)

 Bóng rổ

 

C.lông 

 Cầulông

 Caulong2

Võ ( lớp 1-12)

  (1-12)
 8/4

 

GDQP - AN

 GDQP

 

C.sâu 


 Quần Vợt
 Bongchuyen
 Theduc
  Bóng bàn
 Caulong
 Bongda
 Bongro
 Boiloi
 Võ cổ truyền 8/21
 

 Quầnvợt
 Câulong
 Bongchuyen
 Bongda
 Bongban


Học lại
Học kỳ hè Anhvan hp3
 Toán TKe
 Anhvan hp4
 Quanly HCNN
Tâm lý TDTT
  Theduc hp2
 DoluongTT
 Anhvan hp2
 GiaoducDC
 Nguyenly1
 Anhvan hp1
 Theduc hp1
 NCKH
 Caulong
 Bongchuyen
 LSTDTT
 TamlyDC
 GiaotiepSP
 Boiloi
 Tinhoc
 Bongban
 Theduchp1
  Nguyên Lý

 
 Theduc hp2
 Anhvan hp3


ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Đường lối CM..

  Đường lối

 đường lối

S.lý học TDTT

 SinhlyTDTT

 Sinh lý TDTT

L.luận & PP TDTT

 Lyluan

 Lyluan2

Q.lý TT T.tích cao

 QlyTTC

 

Môi trường&CN*

 Môi trường

 

MarketingTT*

 MarketingTT

 

Đá cầu*

 Đá Cầu

 Đácầu2

GDQP - AN

 GDQP

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

Đường lối CM..

 Đường lối

 đường lối

S.lý học TDTT

 Sinhlyhoc

 Sinhly2

Y học

 Y học

 

T.chọn và Đtạo VĐV

 TuyenchonVDV

 

Cầu lông

 Caulong

 Caulong

B.rổ

 Bongro

 

TT chuyên ngành 6

 Bongda
 
Bongchuyen

 

TCVĐ*

 TCVĐ

 

Đá cầu*

 Đá cầu

 

GDQP - AN

 GDQP

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 GiaoducDC

Giáo dục học TDTT

 Giáo dục TDTT

 Giaoduc2

Pháp luật ĐC

 Pháp luật

 Phapluat

Đo lường TDTT

 Đo lường

 Doluong2

Anh văn

 Anhvan

 Anh văn

PP NCKH

 NCKH

 

B.bàn

 Bongban
 Bongban2

 Bongban

C.sâu HP3
 Caulong
 Quanvot
 Bongchuyen
 Bóng đá
 Theduc
 Bóng bàn
 Bongro
 Boiloi
 

 Quanvot
 Caulong
 Bongban

Học lại
 Quanvot
Anhvan hp3
 
Quanly HCNN
 Theduc hp2
 Anhvan hp2
 
GiaoducDC
 Anhvan hp1
 Bongchuyen
 LSTDTT
 TamlyDC
 Boiloi
 Bongban
  Nguyên Lý

 Theduc hp2
 Anhvan hp3
ĐẠI HỌC 9

(QUẢN LÝ)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 Giáo dục TDTT

 Giaoduc2

L.sử TDTT&L.sử Olympic

 LSTDTT

 

Anh văn

  Anhvan

 

XHH ĐC

 XHHDC

 

HChính-VThư-LT*

 HCLT

 

Q.lý nhân sự TDTT*

 QuanlyNS
 DH7 hocghep

 

Cầu lông*

 Caulong

 Caulong2

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 Giáo dục TDTT

 Giaoduc2

Tư tưởng HCM

 HCM

 HCM

Anh văn

  Anhvan

 Anh văn

Pháp luật ĐC

  Pháp luật

 Phapluat

Đo lường TDTT

  Đo lường

 Doluong2

LL&PP HL thể thao 1

 LL&PPHL

 

Bóng đá

 Bóng đá

 

TT C.ngành 4

 Bóng đá

 

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

Những ng.lý CB2..

 Nguyenly

 Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở 1

 NNCS1

 NNCS1

Tin học ĐC

 Tinhoc

 Tin học

Vệ sinh

 Vesinh

 Vesinh

Điền kinh 2

 

 

Thể dục 2

 Theduc2

 Theduc

Bơi lội 1

 Boiloi

 

GDQP-AN

 GDQPAN

 

Học lại

 Nguyenly1
 LSTDTT

 

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB2..

  Nguyenly

 Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở 2

 Anhvan

 

Tin học ĐC

 Tinhoc

  Tin học

Toán thống kê

 Toán TK

 

Luật TDTT

 LuatTDTT

 LuatTDTT

Bơi lội

  Boiloi

 

TCVĐ*

 TCVĐ

 

GDQP-AN

 GDQPAN

 

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

Những ng.lý CB2..

  Nguyenly

 Nguyenly

Ngoại.ngữ cơ sở2

 NNCS2

 NNCS2

Q.lý HCNN&Q.lýngành

 Quanly

 Quanly

Thể dục

 Theduc

 Theduc

XHH ĐC

 XHHDC

 

Thể thao giải trí

 TTGT

 TTGT

GDQP-AN

 GDQPAN

 

Những ng.lý CB2..

 

 
 Chuyên sâu  Bongda
 Bongchuyen
 

HỌC LẠI
ĐẠI HỌC 6 CSBBan
 CSBBan hp3
 CSBBan hp4
 CSBBan hp5

 

 

 Phapluat
 Amnhacvudao

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 7

 Học lại
 Học kỳ phụ
 Anhvan hp3
Anhvan hp4
 Quanly HCNN
 QuanlyTDTT
Tâm lý TDTT
 Toán TKe
 DoluongTT
 Anhvan hp2
 Bongchuyen DH7QL
 GiaoducDC
 Quantritritue
 Nguyenly1
 Theduc hp2
 Anhvan hp1
 Theduc hp1
 Lyluan
 NCKH
 Công tác ĐĐ
 Thể thao TH
 Bongchuyen
 Bongchuyen hp6
 LSTDTT
 TamlyDC
 GiaotiepSP
Quản lý TDTT
 CSBoiloi hp7
 CSBoiloi hp4
 Boiloi
 Tinhoc
 Bongban
 TheducHP1
 Nguyên Lý

 QuanlyTDTT2
 Theduc hp2
  Anhvan hp3

Quan lý TDTT