Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

 

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

(GDTC)

Đường lối CM..

 

 

Q.lý HCNN&Q.lý.

 

 

Y học TDTT

 

 yhoc

L.luận & PP GDTC

 

 Lyluan

B.đá (lớp 13-22)

 Bongda

 

B.rổ (lớp 13-22)

 Bongro

 

C.lông (lớp 1-10)
DiemTongket
GDQP

 CSCaulong PTCaulong
DiemTongket
GDQP

 PTCaulong CScaulong 
PTcaulong
 

Võ ( lớp 1-12)

 Vothuat

 

C.sâu HP4

 CS Bongchuyen

 CSqv csqv CSBBan

ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Đường lối CM..

 

 

S.lý học TDTT

 

 

L.luận & PP GDTC

 

 Lyluan

Q.lý TT T.tích cao
Diem tong hop ky 2

 diemky2; hockyphu

 diemtonghop

Môi trường&CN*

 

 

MarkettinhTT*

 

 

Đá cầu*

 dacau

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

Đường lối CM..

 

 

S.lý học TDTT

 Sinhlyhoc

 

Y học

 

 

T.chọn và Đtạo VĐV

 

 

Cầu lông

 Caulong

 

B.rổ

 Bongro

 

TT c.ngành 6

 bongda

 

TCVĐ*

 TCVD

 

Đá cầu*

 

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 

 GDH

Pháp luật ĐC

 Pháp luật

 Phapluat

Đo lường TDTT

 Doluong

 Doluong

N.ngữ C.ngành

 NNCN

 

PP NCKH

 NCKH

 

B.bàn

 

 BBan BBan BBan

C.sâu HP3

CSBongro  CSCaulong
CSQuanvot CSVo

 PTCaulong
CSCaulong

ĐẠI HỌC 9

(QUẢN LÝ)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 

 

L.sử TDTT&L.sử Olympic

 LSTDTT

 

N.ngữ C.ngành

 

 

XHH ĐC

 

 

HChính-VThư-LT*

 HCVT

 

Q.lý nhân sự TDTT*
Tong hop

 

 Diemtonghop

Cầu lông*

 Caulong

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

Giáo dục học ĐC

 GiaoducDC

 

Giáo dục học TDTT

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

N.ngữ C.ngành

 

 

Pháp luật ĐC

  Pháp luật

 Phapluat

Đo lường TDTT

 

 Doluong

LL&PP HL thể thao 1

 PPHL

 

Bóng đá

 

 

TT C.ngành 4

 

 

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

Những ng.lý CB2..

 Nguyenly

 

Ngoại.ngữ cơ sở 1

 NNCS1

 NNCS1 NNCS1

Tin học ĐC

 Tinhoc

 Tin học

Vệ sinh

 Vesinh

 

Điền kinh 2

 

 

Thể dục 2

 

 TD

Bơi lội 1

 

 

GDQP-AN

 GDQP

 

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB2..

  Nguyenly

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

 NNCS

 

Tin học ĐC

 Tinhoc

  Tin học

Toán thống kê

 

 

Luật TDTT

 LuatTDTT

 

Bơi lội
Tong hop

 Diemtonghop

 Diemtonghop

TCVĐ*

 

 

GDQP-AN

 

 

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

Những ng.lý CB2..

  Nguyenly

 

Ngoại.ngữ cơ sở2

 

 NNCS2

Q.lý HCNN&Q.lýngành

 

 

Thể dục

 

 TD

XHH ĐC

 

 

Thể thao giải trí

 TTGT

 TTGT

GDQP-AN

 

 

Những ng.lý CB2..

 

 
     

HỌC LẠI
ĐẠI HỌC 6

 Chuyên sâu Bóng bàn

 CSBBan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOC LAI
ĐẠI HỌC 7 8 9 10

 

 Bongchuyen;Boiloi7

 Boiloi7

 

 Toan( 7,8 )cdtt7; lyluan&ppgdtc7; TTTH7(ky phu); NCKH7NNCS1-78; HP6, BC9, HP2; BC; Bongban; Tritue7; GTSP7; GTSP8; tamly7; tamly8-9; LichsuTDTT7; LichsuTDTT10; LichsuTDTD8;LichsuTDTT9
 TTCN7; TD8

 NNCS3-789; HP2-7; HP2-8TTCN7TD8