Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NỢ SÁCH THƯ VIỆN

Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp

 

 

 1. ĐỖ VĂN LỢI-6E
 2. Tống Khánh Tùng-7/9
 3. Ông Thành Trung-7/15
 4. Trương Minh Trí-7/16
 5. Phan Văn Minh-7/17
 6. Nguyễn Ngọc Nhân-7/17
 7. Nguyễn Thành-7/18
 8. Nguyễn Văn Đạt-7/19
 9. Nguyễn Như Ý-7/20
 10. Đặng Công Hoàng-7/21
 11. Lương Xuân Huy-7/21
 12. Hồ Ngọc Luận-7/21
 13. Đỗ Văn Việt-7/22Ngày 22/11/2017
Người thống kê
D.H.T.Thắm