Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2017-2018 (tính tới ngày 05-3-2018)

Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2017-2018, dùng để xét chuyển tiếp năm học. (Tính tới ngày 05-3-2018))
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ các khoa của mình để giải quyết sớm.

file điểm tổng hợp: Download