Bài viết Tin tức hoạt động Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
chương trình tập huấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Nội dung chương trình: xem tại đây