Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA ĐẠI HỌC 8 ĐI THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Phòng Đào tạo đã cập nhật Danh sách, địa điểm SV khóa ĐH8 tham gia thực tập theo bảng. Đây là danh sách chưa chính thức. Để chuẩn hóa danh sách SV và ban hành Quyết định cử đi thực tập tại các cơ sở thực tập, phòng Đào tạo thông báo đến SV khóa ĐH8 như sau:
1. Những SV chưa có tên trong danh sách liên hệ phòng Đào tạo để cập nhật và đăng ký cơ sở thực tập
2. Những SV chưa nộp bảo hiểm y tế trước 20/10/2017 thì sẽ không có trong danh sách thực tập
3. Nhà trường sẽ rà soát lại quy định thực tập và triển khai kế hoạch thực tập, SV sẽ không được đi thực tập nếu không thỏa mãn các yêu cầu sau:
      3.1. Trước lúc đi thực tập không hoàn thành học phí
      3.2. Vắng quá số tiết bồi dưỡng thực tập theo quy định
      3.3. Không tích lũy đủ 70% số tín chỉ quy định ( từ 94 tín chỉ trở lên)
      3.4. Và không đóng bảo hiểm y tế trước thời gian quy định nói trên
Danh sách xem tại đây