Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
Danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại năm học 2019-2020

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

Mã SV

LỚP

KẾT QUẢ

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ

Nguyễn Văn Giới

22/03/1992

 

10k9030083

10/2

Nghỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đi tham dự Đại hội TDTT Đông Nam Á lần thứ 30

743/QĐ-TDTTĐN

06/8/2019

Nguyễn Hoàng Anh Quân

06/02/2000

12kHLTT184

12/7

Chuyển chuyên ngành

744/QĐ-TDTTĐN

06/8/2019

Phan Văn Bình

25/5/1998

10k9050022

10/6

Chuyển xuống khóa 11, biên chế lớp 11/6

745/QĐ-TDTTĐN

06/8/2019

Từ Thị Thu Vân

19/6/1996

10k9080246

10/8

Thôi học

746/QĐ-TDTTĐN

06/8/2019

Hoàng Tấn Thành

22/7/1997

10k8080326

10/8

Thôi học

747/QĐ-TDTTĐN

06/8/2019

Phạm Công Danh

22/8/2000

12KGDTC

12/2

Thôi học

748/QĐ-TDTTĐN

06/8/2019

Trần Thị Trang Điểm

 23/10/1998

 12KGDTC010

 12/1

 Chuyển xuống 13/7

853/QĐ-TDTTĐN

05/9/2019

Đinh Huy Anh Nguyên

 14/2/2000

 12KHLTT147

 12/5

Chuyển xuống 13/6 

854/QĐ-TDTTĐN

05/9/2019

Lê Công Lương

 08/12/1999

 

 ĐH12

Chuyển xuống 13/7 

855/QĐ-TDTTĐN

05/9/2019

Trần minh Huy

 19/10/1999

 11k2060059

 12/1

Chuyển xuống 13/1 

856/QĐ-TDTTĐN

05/9/2019

Bùi Thị Thu Hạ

 26/5/1999

 11k2060032

 11/6

 Thôi học

857/QĐ-TDTTĐN

05/9/2019

Nguyễn Quang Chiến

 2/4/1997

 10k9040103

 10/3

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

2/12/2019

Hoàng Thị Hoài

 25/3/1998

 10k9080202

 10/5

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

2/12/2019

Võ Thị Tường Vi

 10/3/1998

 10k9040182

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trần Thị Tươi

 01/3/1997

 10k9040166

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Phạm Ngọc Nghĩa

 07/6/1998

 10k9040144

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trần văn Nghĩa

 23/3/1998

 10k9040143

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trần Hoàng long

 25/9/1998

 10k9040137

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trần Quốc Kỳ

 19/3/1997

 10k9040129

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Phan Thanh Lâm

 25/3/1998

 10k9080210

 10/5

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Lê Thị Bích Vi

 07/2/1996

 10k9080248

 10/8

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Phan lương Nhật Trường

 19/1/1998

 10k8040180

 10/8

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Cơlâu Trấy

 20/6/1998

 10k9080244

 10/6

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Nguyễn Đăng Thức

 08/3/1995

 08k9110928

 10/6

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Blúp Kỳ

 10/11/1997

 10k9110264

 10/6

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Diệp Minh Cường

 16/10/1997

 10k9040100

 10/3

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Lê Văn Pháp

 02/1/1996

 10k9040151

 10/4

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trần Đình Nam

 23/11/1999

 11k2060093

 11/3

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trà Văn Trọng

 09/11/1999

 11k2060179

 11/5

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Nguyễn Đình Dũng

 24/5/1999

 11k2060016

 11/6

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Trần Đình Lương

 10/1/1999

 11k2060085

 11/5

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Nguyễn Thị Như Yến

 04/3/1999

 11k2060196

 11/1

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Lò Thị Thanh

 09/11/1997

 11k2060153

 11/1

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Nguyễn Đình Phúc

 02/9/1999

 11k9000204

 11/7

 Thôi học

1161/QĐ-TDTTĐN

 2/12/2019

Lâm Văn Quốc

 27/3/2001

 13KHLTT158

 13/4

 Nghỉ học kỳ I

1175/QĐ-TDTTĐN

 6/12/2019

Nguyễn Thành Luận

 30/4/2001

 13KQLTT109

 13/3

 Thôi học

1176/QĐ-TDTTĐN

 6/12/2019

Nguyễn Phương thanh

 03/8/2001

 13KHLTT201

 13/5

Tập huấn đội tuyển bơi tại Thanh hóa

 64/QĐ-TDTTĐN

 20/01/2020

Nguyễn Lê phương Quyên

 9/6/2001

 13KGDTC057

 13/2

 Thôi học

 65/QĐ-TDTTĐN

 20/01/2020

Nguyễn Văn quốc

 15/02/2001

 13KHLTT159

 13/4

  Thôi học

 66/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Phạm Văn Mách

 14/01/2001

 13kHLTT189

 13/5

  Thôi học

 67/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Bùi Tuấn Anh

 16/12/2000

 13kHLTT172

 13/5

  Thôi học

 68/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Phạm Thanh Bảo

 17/03/2001

 13kHLTT174

 13/5

  Thôi học

 69/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Nguyễn Trung Hiếu

 02/5/1999

 12kHLTT194

 12/7

  Thôi học

 70/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Đinh Văn Hương

 15/10/1996

 12kHLTT206

 12/7

  Thôi học

 71/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Lâm Văn quốc

 27/3/2001

 13kHLTT158

 13/4

  Nghỉ học kỳ II

 72/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Nguyễn Phúc Nguyện

 02/02/2000

 13kGDTC048

 13/1

  Thôi học

 73/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Hồ Đức anh

 19/02/2001

 13KGDTC001

 13/1

  Thôi học

 74/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Bùi Gia Khánh

 28/01/2001

 13KGDTC036

 13/1

  Thôi học

 75/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Hồ Sỹ Sơn

 10/6/2000

 13KGDTC059

 13/1

  Thôi học

 76/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Trần như Ý

 06/6/2001

 13KQLTT134

 13/3

  Thôi học

 77/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Nguyễn Thị hải Quỳnh

 

 12kGDTC027

 13/2

 Bổ sung vào lớp 13/2

 78/QĐ-TDTTĐN

  20/01/2020

Đinh Văn Sỹ

 21/3/2000

 13KQLTT116

 13/3

 Thôi học

 82/QĐ-TDTTĐN

 20/01/2020

Nguyễn Nhân Kiệt

 31/10/2001

 13KQLTT102

 13/3

 Thôi học

 83/QĐ-TDTTĐN

 20/01/2020

Trần văn Hoàng

 08/5/2001

 13KGDTC017

 13/1

 Thôi học

 126/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Đặng Phước Vĩnh

 13/3/1999

 13KHLTT204

 13/5

 Thôi học

 127/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Trần Ngọc Thanh

12/04/2001 

 13KGDTC072

 13/2

 Thôi học

 128/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Minh Quang

 24/8/2001

 13KHLTT154

 13/4

 Thôi học

 129/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Huỳnh Bá Long

 19/4/1995

 07K9120839

 17/7

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Phạm Đắc Vỹ

 25/7/1995

 07K9050570

 17/12

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Phan Ngọc Hòa

 14/7/1994 

 07K9030227

 7/5

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Hồng Chinh

 17/5/1994

 07K9040292

 7/6

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Lê Viết Cừu

 08/7/1993 

 07K9040304

 7/6

  Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Hồ Mạnh Quân

 18/5/1995

 07K9040391

 7/8

  Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Thế Vinh

 11/6/1994

 07K9040460

 7/9

  Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Công Hoài Duy

 05/01/1995

 07K9050487

 7/10

  Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Đình Khôi

 02/11/1995

 07K9050502

 7/10

  Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Văn Bằng

 03/8/1995

 07K9050471

 7/10

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Lê Hoài Bảo

 14/9/1995

 07K9050472

 7/10

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Thanh Ly 

 29/07/1995

 07K9020102

 7/02

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Trần Đức Lộc

 01/12/1991

 07K9020101

 7/02

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Chí Quốc 

 01/01/1995

 07K9010050

 7/02

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Tăng Tấn Bình 

 16/04/1995

 07K9010004

 7/01

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Vy Công Tuấn Kha 

 26/03/1995

 07K9060608

 7/13

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Trần Xuân Hậu

 01/04/1995

 07K9080649

 7/14

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Quốc Khánh 

 09/02/1995

 07K9080664

 7/14

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Công Ngọc 

 14/02/1994

 07K9080680

 7/14

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Lê Đức Tiến 

 15/8/1995

 07K9080731

 7/15

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Đức Quân 

 16/09/1995

 07K9080693

 7/15

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Huỳnh Ánh Sính 

 28/03/1994

 06K9040277

 7/8

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Nguyễn Hữu Thành

 09/6/1994

 07K9110976

 7/20

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Thanh Tuấn 

 22/11/1995

 07K9070873

 7/18

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Trường Tin 

 01/9/1994

 07K9120891

 7/18

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Phạm Thành Lĩnh 

 22/02/1995

 07K9110946

 7/19

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Bạch Ngọc Liêu 

 25/5/1995

 07K9110943

 7/19

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Võ Khắc Vũ 

 18/8/1995

 07K9110996

 7/20

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Huỳnh Quang

 19/01/1994

 07K9000687

 7/21

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Bùi Quốc lâm 

 24/01/1994

 07k9001041

 7/21

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Nhật Tú 

 12/10/1994

 06k9000703

 7/21

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Huỳnh Ngọc Tiến 

 24/7/1995

 07K9001099

 7/22

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Duy Quang 

 15/7/1995

 07K9010049

 7/02

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Lê Công Thắng

 05/01/1995

 07K9010064

 7/02

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Hữu Cường 

 24/07/1994

 07K9010010

 7/01

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Trần Văn Ca 

 14/03/1991

 06K9010002

 7/01

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Đỗ Tiến Linh 

 05/4/1995

 07K9020098

 7/02

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Ngô Hoàng Lên 

 09/6/1993

 07K9010126

 7/03

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Lê Nguyễn Thanh long 

 30/5/1995

 07K9010133

 7/03

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Văn Phúc 

 15/02/1995

 07K9010149

 7/03

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Nguyễn Tấn Vững

 25/11/1995

 07K9020214

 7/04

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Công Tư 

 02/01/1995

 07K9010159

 7/04

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Nguyễn Công Vũ

 13/07/1994

 07K9010176

 7/04

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Lê Võ Hoài Nam 

 26/03/1995

 07k9020107

 7/04

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Phạm Thanh Phát 

 06/02/1995

 07K9020185

 7/04

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Nguyến Tin

 13/02/1994

 07k9020203

 7/04

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Kim Hoàng 

 20/12/1995

 07k9030229

 7/05

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Lương Tường Linh 

 27/12/1994

 07k9030241

 7/05

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Trần Văn Nhựt 

 04/01/1995

 07k9030252

 7/05

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Trần Sự 

 26/05/1995

 07k9030262

 7/06

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Huỳnh Trung Thành 

 24/03/1995

 07k9030270

 7/06

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Dương Ánh

 21/11/1995

 07k9040287

 7/06

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Nguyễn Khắc Chính

 02/6/1995

 07k9040295

 7/06

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Hoàng Xuân Phương

 14/04/1995

 07k9080692

 7/15

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

 Nguyễn Thanh Sự

 10/04/1995

 07k9080703

 7/15

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

 11/02/2020

Nguyễn Trường Danh 

 13/9/1995

 07K9090736

 7/16

 Thôi học

 130/QĐ-TDTTĐN

  11/02/2020

Trần Hồ Khánh 

 15/8/1998

 10k8040298

 10/8

Nghỉ học kỳ II năm học 2019-2020

 314/QĐ-TDTTĐN

 28/4/2020

Bùi Huy Tưởng 

 10/4/1998

 10k8110332

 10/8

 Thôi học

 315/QĐ-TDTTĐN

 28/4/2020

Trần Đức Trận 

 10/5/2000

 13KQLTT127

 13/3

Nghỉ học kỳ II năm 2019-2020

 417/QĐ-TDTTĐN

 22/5/2020

 Nguyễn Thị Huyền Trang

 30/6/1998

 12KGDTC099

 12/3

 Thôi học

 418/QĐ-TDTTĐN

 22/5/2020

Lò Minh Tịnh 

 26/6/2020

 12KGDTC097

 12/3

 Thôi học

 419/QĐ-TDTTĐN

 22/5/2020

Tô Bá Tiến 

 14/2/1998

 10K9050038

 11/1

 Thôi học

 420/QĐ-TDTTĐN

 22/5/2020

Nguyễn Mạnh Hùng 

 19/4/2000

12KHLTT143

12/5

 Nghỉ học kỳ II năm 2019-2020

 497/QĐ-TDTTĐN

 15/6/2020

 Nguyễn Văn Khôi

 10/10/2020

 

 

 Thu nhận và biên chế vào lớp 13/2

khoa GDTC

 498/QĐ-TDTTĐN

 15/6/2020

Trần Văn Ninh 

 27/8/1998

 

 

 Thu nhận và biên chế vào lớp 13/2

khoa GDTC

 499/QĐ-TDTTĐN

 15/6/2020