Thời khóa biểu tuần 24 (áp dụng từ ngày ngày 18-23/01/2016) [ Xem tiếp ]

Bổ sung lịch học lại DDH6 từ tuần 23 đến tuần 25 (1-31/1/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 23 (Từ ngày 11-17/01/2016) có điều chỉnh [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN KHÓA ĐH6 VÀ ĐH7 [ Xem tiếp ]

Thông báo điều chỉnh TKB tuần 22 ( 04-10/01/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 (Từ ngày 04/01-10/01/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 21 ( Từ ngày 28/12-03/01/2016) [ Xem tiếp ]

Lịch học lại các khóa [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 20 ( Từ ngày 21-26/12/2015) [ Xem tiếp ]

Lich học bù TKB tuần 19 của môn Bóng ném (Từ ngày 14/12 - 20/12/2015) [ Xem tiếp ]