TKB tuần 17 (từ ngày 28/11-03/12/2016) có sự điều chỉnh (thay cho TKB chung đã thông báo từ tuần 15-18 trước đây) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh Tuần 16 ( 21-26/11/2016) [ Xem tiếp ]

TKB TUẦN 15-18 ( từ ngày 14/11-10/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 14 (từ ngày 07-13/11/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 13 và TKB học bù giờ cho SV tham gia phục vụ ABG5 (từ ngày 31/10-05/11/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 12 (từ ngày 24-30/10/2016); TKB học bù giờ cho SV tham gia phục vụ ABG5 và Dự kiến kế hoạch thi học phần HKI năm 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB tuần 11-14 (từ ngày 17/10-13/11/2016) và TKB học Bù cho SV tham dự ABG5 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh Tuần 10 (từ ngày 10-16/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 9 (03-09/10/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 8 (từ ngày 26/9 - 01/10/2016) [ Xem tiếp ]