TKB Tuần 50 trở đi ( từ ngày 13/7) SV tham gia Ân tượng Hội An+ TKB học kỳ phụ [ Xem tiếp ]

TKB Tuần 49 ( 09/7) SV tham gia Ân tượng Hội An+ TKB học kỳ phụ từ tuần 49 [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ từ tuần 48 (02/7 trở đi)+ TKB tuần 48 SV tham gia Ân tượng Hội An [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu học kỳ phụ tuần 47 +Thời khóa biểu SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 46+Thời khóa biểu học kỳ phụ tuần 46 +Thời khóa biểu SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

TKB tuần 45+TKB học kỳ phụ tuần 45 +TKB SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

TKB tuần 44+TKB học kỳ phụ tuần 44+TKB SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 43+TKB học kỳ phụ tuần 43+TKB sinh viên Khóa ĐH9 tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

danh sách đăng ký học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 [ Xem tiếp ]

tkb học kỳ phụ của các khóa năm học 2017-2018 từ tuần 42 trở đi ( từ ngày 21/5/2018 trở đi) [ Xem tiếp ]