Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 34 (từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 33-36 (Từ ngày 20/3-16/4/2017) và kế hoạch thi học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 32 (từ ngày 13-17/3/2017) và dự kiến kế hoạch thi HK2 năm 2016-2017 [ Xem tiếp ]

Thời gian đăng ký kể từ ngày 21/02/2017 đến hết ngày 20/3/2017. Lịch học dự kiến vào đầu tháng 4/2017 và sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường. [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 31 (từ ngày 05-12/3/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu điều chỉnh tuần 30 (từ ngày 27/2-04/3/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 29-32 (từ ngày 20/2-19/3/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 28 (Từ ngày 13-19/02/2017) [ Xem tiếp ]

Thời Khóa Biểu áp dụng tuần 27 ( Từ ngày 06-12/02/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 24 (từ ngày 16-22/01/2016) [ Xem tiếp ]