Phòng Đào tạo thông báo điểm 08 kỳ khóa Đại học 5: [ Xem tiếp ]

ĐIỂM HỌC TẬP DÀNH CÁC KHÓA - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm các kỳ của khóa Đại học 5 và Cao đẳng 15 [ Xem tiếp ]

Kết quả xét học bổng và xét học vụ của các khóa [ Xem tiếp ]

ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015 [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau Đại học thông báo điểm tổng hợp dành cho các khóa Vừa học vừa làm như sau [ Xem tiếp ]

ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 – 2014 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 – 2014 [ Xem tiếp ]

Điểm học kỳ II - năm học 2012 - 2013 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC PHẦN- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012 - 2013

Xem tiếp ]