ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 [ Xem tiếp ]

Bảng điểm tổng hợp các khóa Đại học chính quy [ Xem tiếp ]

Điểm học kỳ các khóa không chính quy năm 2014-2015 [ Xem tiếp ]

Bảng điểm Tổng kết Học kỳ 2 năm học 2014-2015 Khoa Huấn luyện TDTT [ Xem tiếp ]

Bảng điểm tổng kết học phần hock kỳ 2 các khóa năm học 2014-2015 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm 08 kỳ khóa Đại học 5: [ Xem tiếp ]

ĐIỂM HỌC TẬP DÀNH CÁC KHÓA - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm các kỳ của khóa Đại học 5 và Cao đẳng 15 [ Xem tiếp ]

Kết quả xét học bổng và xét học vụ của các khóa [ Xem tiếp ]

ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015 [ Xem tiếp ]